Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk verloren, maar wij gaan verloren; wij zijn buiten de voorwaarden des levens, wij zijn afgescheiden van de bron , ontworteld uit den grond des levens; wij gaan verloren, wij vallen al dieper en dieper, wij verwijderen ons steeds verder van God. Wij hebben redding noodig; wij hebben noodig dat eene almachtige hand ons onttrekke aan onzen dood, of liever dat wij geplaatst worden onder de werking van eene krachtiger aantrekking dan die van het noodlot dat ons naar beneden trekt. Welnu, die almachtige hand is die van den Zoon Gods; die aantrekking welke de noodlottige macht der zonde breekt die ons medesleept in den dood, is de aantrekking van de liefde des Vaders tot de wereld, geopenbaard in den Zoon dien hij aan de wereld heeft overgeleverd. Wie in dien Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, hij zal het niet verkrijgen als iets uitwendigs, hij heeft het, hij leeft voor het aangezicht Gods en in God. In den Zoon heeft hij zich zeiven en God erkend; in den Zoon heeft hij de verzoening met God gezien, de vergiffenis zijner zonden, zijne eeuwige aanneming; in den Zoon heeft hij Hem beginnen lief te hebben die hem heeft liefgehad. De liefde tot God nu is het eeuwige leven.

Gelooft gij in den eeniggeboren Zoon van God? Gij zegt:

ja! maar weet gij wel wat gelooven is? Het gelooven bestaat

niet in het aannemen van een leerstelsel. De eeniggeboren Zoon Gods is niet een geloofsartikel, maar een persoon. Eene leerstelling redt den mensch niet. Door deze of gene gedachten te hebben over den Zoon Gods, al waren die gedachten zoo juist en zoo rechtzinnig als mogelijk is, heeft men niet het leven in zijnen naam, gelooft men niet in Hem. Dat is zoo waar, dat, wanneer gij slechts een stelsel over Christus hebt en niet het geloof in Hem, men u den ganschen Christus kan ontnemen zonder dat gij het bemerkt, zoo men slechts zorgt zich van de gewone uitdrukkingen te bedienen. Dan kan men u zeggen, dat onder den naam van eeniggeboren Zoon Gods de wereld verstaan moet worden, en dat Jezus van Nazareth slechts daarom bij voorkeur dien titel draagt, omdat hij de eerste

Sluiten