Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eeuwige leven hebt of dat gij verloren gaat? Wat gaat u dan aan, als dit u niet aangaat ?

O gij die zegt: het gaat mij niet aan, wat doet gij toch in onze bedehuizen, waarom neemt gij toch den naam Gods op uwe lippen? Als dit u niet aangaat, dan gaat niets u aan. Legt u dan ter ruste en slaapt: gij hebt er nog eenigen tijd voor; gij hebt nog tijd, tot dat de bazuin van het jongste gericht 11 opwekt, en gij op de wolken den Zoon des mensclien, die de Zoon Gods is, zult zien verschijnen. Tot zoolang kunt gij slapen. Later kunt gij het niet meer.

Maar zou het niet beter zijn te ontwaken in deze wereld, die God alzoo lief heeft gehad dat Hij zijnen eeniggeboren Znon voor haar heeft gegeven, dan in de hel, die God niet liefheeft en waaraan de eeniggeboren Zoon niet is gegeven ? Zoo zij het! Amen.

Sluiten