Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is in orde: daartoe zijn zij priesters en daartoe is hij een heiden, een leek.

Ook verstaan zij wel hunne roeping; zij hebben eene verzachting voor zijn beangst geweten, zij hebben geneesmiddelen voor dergelijke ziekten, voor elk zielelijden. Gij hebt welgedaan van bij hen te biechten, Pilatus; zij hebben eene absolutie gereed, eene volkomene en onvoorwaardelijke absolutie. Zij zullen wel toezien. Zij nemen op zich zeiven de misdaad die gij begaat en die gij van u afstoot. Zij willen wel besmet zijn met het bloed dat gij vergiet en waaraan gij onschuldig zijn wilt, indien het eene smet is en niet veelmeer een heilig bad. „Zijn bloed Icome over ons en onze kinderen!"

Terwijl dit voorvalt, terwijl er tusschen Pilatus en de Joden deze ontzettende gewetensruil plaats heeft, waardoor de Heiden den wil der Joden ten uitvoer brengt en de Joden de verantwoordelijkheid van den Heiden op zich laden, staat Hij, over wiens bloed zij onderhandelen. het heilig slachtoffer, daar als getuige van dit tooneel, hoort hetgeen zijn rechter zegt, ziet wat hij doet, verneemt wat het volk zegt; en wij mogen het wel veronderstellen — deze woorden hoorende, ontroert Hij in den geest. Hij ontroert, maar zwijgt, Hij zwijgt en Hij lijdt. Is Hij het niet die, overgegeven in den dood, waarlijk de plaatsvervanger van den zondaar is, die zijne zonden, zijne schuld op zich neemt, die „om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld is"? Volbrengt niet ook Hij den wil van een ander, maar niet een wil die vreemd aan den zijne is. doch een wil waarmede Hij instemt, dien Hij liefheeft ? En zich zeiven dus overgevende, verkrijgt Hij niet voor den zondaar eene andere, eene betere absolutie dan die der Joden ? Zijn bloed: roept het niet iets anders dan wraak, en wordt het niet werkelijk •voor Hem op wien het komt een bad der heiligmaking?

Mij dunkt, dat het denkbeeld dat deze tegenstelling bij ons opwekt tusschen hetgeen er plaats heeft en gesproken wordt om Jezus heen en Jezus zeiven, op deze wijze kan uitgedrukt wor-

Sluiten