Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt rein te zijn van zijn bloed ? Weet gij wat Hij voor n doet, gij woedende Joden, als Hij u deze vreeselijke vervloeking hoort inioepen over u zelven ? Hij draagt uwe smarten en neemt uwe krankheden op zich; dat wil zeggen, Hij gevoelt in zijn hart al de bitterheid van uwen toestand, den ganschen vloek uwer verharding ; Hij gevoelt hoe gij ellendig, hoe gij verloren zijt. Och, meent niet dat, als gij Hem overlevert en vervloekt, Hij u overlevert en vervloekt. Hij onttrekt u zijn hart niet; dat hart, dat gij zoo diep krenkt, vertreedt, ja vermoordt, maar niet kunt vernietigen : dat hart blijft voor u kloppen, en daarom schaamt Hij zich voor zijnen hemelsehen Vader om uwentwil, daarom staat Hij voor het eeuwig gericht met uwen smaad en uwe schande beladen. Hij zwijgt en lijdt. Hij lijdt, en zijn lijden is eene verzoening onzer schuld, want dit zelfde hart, laat ons liever zeggen de eeuwige geest die Hein dit lijden doet dragen, geeft Hem ook hoop, hoop op uwe verlossing, uwe zaligheid, uwe behoudenis. O, nu heeft Hij het bij ervaring geleerd, wat van den aanvang af reeds zijn onbedriegelijk voorgevoel was geweest, geleerd door de vele treurige ontdekkingen die Hij in deze laatste uren in het menschel ijk hart gedaan heeft, en die loodzwaar op Hem drukken, dat deze beker niet aan Hem voorbij kan gaan tenzij dat Hij hem drinke. Maar nu geeft Hij zich ook volkomen en vrijwillig over in den kruisdood om het laatste offer te brengen, en hoe is zijne ziel geperst, tot dat het offer gebracht zij! Hij gelooft aan de kracht en de macht van het kruis, en daarom wil Hij het kruis. Hij gelooft aan de mogelijkheid dat zijn bloed o\ er hen allen kome, niet ten vloek maar ten zegen, niet om wraak maar om vrede te roepen ; en daarom geeft Hij zich over en bidt. Hij bidt, en de bede die Hij in het binnenste zijns harten slaakt is die welke straks zijn eerste woord aan het kruis zal zijn : „ Vader ! vergeef liet lmn want zij weten niet wat zij doen."

Hij oordeelt dus niet dat de voleindigde zonde ook het voleindigde oordeel is. Van de voleindigde zonde maakt hij de

Sluiten