Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzonken in een afgrond van droefheid, dat hart schijnt rust te hebben, die stem is kalm; er zijn alzoo nog menschen die vrede hebben met hetgeen er is voorgevallen.

Het is dus niet zeker, dat dit ledige graf nogmaals een vernieuwden aanval van den vijand verkondigt. Heeft men ook niet gezegd, dat dit graf slechts voorloopig is, dat hij daar slechts is begraven om de voorbereiding der Joden, en omdat het zeer nabij was V Het is dus mogelijk dat men Hem naar eene andere plaats heeft gebracht. Een straal van hoop verlicht hare ziel: lieer, zegt zij tot den gewaanden hovenier, zoo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Een straal van hoop, zeg ik. En welke is die hoop ? Dat zij het doode lichaam zal wedervinden, dat zij het nemen zal en het wederbrengen naar zijne 'plaats, naar het graf, waarvan zij nu eenmaal haar heiligdom heeft gemaakt, het toevluchtsoord harer gebeden en het doel harer bedevaart. Indien hij slechts weder begraven worde, eervol begraven en gebalsemd, en dat het graf gesloten zij en de steen aan den ingang geplaatst, en dat zij daar wederkomen kan om er te weenen en te bidden, zoo is alles gered, alles hersteld en in orde. Ziedaar al wat zij vraagt, al wat zij hoopt. Om het te verkrijgen zal geene inspanning haar te groot zijn, geen offer te pijnlijk. Zij berekent hare krachten niet; zij bekommert er zich niet over, wat men van hare onderneming zal zeggen. Mits het doel bereikt, worde. „Zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen," ik, Maria Magdalena. Zij zal hem wegnemen, zij zwakke vrouw, verzonken in hare tranen, verdoold in hare smart; zij zal hem wegnemen en hem wederbrengen in zijn graf, en dan zal zij daar terugkeeren om te weenen en om te bidden. Al te getrouw beeld der bedrukte en klagende gemeente, dier gemeente die den nieuwen en levenden weg door het voorhangsel heeft verlaten. Mits zij den gestorven Christus wedervinde en wederbrenge in zijn graf en balseme, mits zij moge bidden op zijn graf, zoo is alles geschied, denkt zij en alles volbracht. Zij ontmoet mannen op haren

Sluiten