Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg die den vrede Gods schijnen te bezitten, die niet wanhopig zijn omdat men het doode lichaam heeft weggenomen, die niet meenen dat alles verloren is. O! — zoo spreekt zij tot zich zelve — die mannen weten waarschijnlijk waar zich dat lichaam bevindt, zij hebben voorzeker die plaats op de aarde gevonden waar de Christus zich verbergt; zij bezitten voorzeker het geheim van eene zuivere en getrouwe gemeente, eene gemeente zonder ketterij, zonder afval. Zegt het mij, — roept zij uit -— waar zij is, die gemeente, hoe gij handelt om roof en diefstal verre te houden, om Joden en Heidenen te verwijderen, en om de rust van het lichaam van Christus niet te storen. Zegt mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Ik, arme Maria Magdalena, ik, arme gemeente verzonken in mijne tranen, vermoeid van mijnen strijd, mij ter nauwernood zelve staande houdende; ik, zoo hijgend en uitgeput als ik ben. Neen, ik zal Hem niet vergeten die mij de woorden des eeuwigen levens heeft geschonken : ik zal zijn gedenkteeken herstellen, ik zal zijn gebouw wederoprichten, ik zal de instelling die zijnen naam draagt reinigen, ik zal het niet dulden-'dat hij ten tweeden male gestolen worde, ik zal altijd blijven bij liet graf, ik zal dag en nacht waken, al moest ik omkomen om mijn onderneming, al moest ik bezwijken onder mijne inspanning of wegsterven in mijne nachtwaken.

Arme Maria Magdalena! Arme treurende, bedrukte gemeente! Kn al kondet gij in uwe ondernemingen slagen, wat luidt gij gewonnen ? Het doode lichaam ware wedergebracht, het graf hersteld en de steen er voor gewenteld. Maar ziet gij niet, dat liet met al uwe zorg toch altijd een graf zou blijven, dat het nogtans een dood lichaam zou zijn ? Gij kunt het leven niet blazen in dat gestorven lichaam noch het graf veranderen in eenen tempel van den levenden God. Zijt gij tevreden met een graf, tevreden met liet onbezielde lijk V Is dat de eindpaal van al uwe wenschen; is liet daarnaar en niet verder dat uwe stoutste verwachtingen zich uitstrekken, dat is te zeggen naar de vrijheid van op een

Sluiten