Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is daarom dat alleen de oprechte menscli waarlijk welsprekend is; de innerlijke valschheid kan niet anders voortbrengen dan wanklanken, klinkende woorden, die echter dikwijls voor welsprekendheid worden gehouden. Hij die de taal der ziel verstaat weet ook welke kracht er kan liggen enkel in het uitspreken van een naam. Maria is tot in het diepst harer ziel ontroerd op het vernemen van haren naam. Het verbroken evenwicht is hersteld, zij heeft haar middelpunt terug gevonden bij het hooren van dien naam. De inwendige snaren die verbroken schenen, trillen weder op nieuw en geven klank. Kr heeft eene inwendige opstanding hij haar plaats. Ten derden male keert zij zich om achterwaarts, en nu is het om neder te knielen en te aanbidden, nu is het om hare geheele ziel uittestorten in dit ééne woord: Rabbouni, meester !

Zij heeft zich zelve teruggevonden bij het terugvinden van haren meester; zij is opgewekt uit haren dood bij het herkennen van den opgewekte. Haar nederknielen en aanbidden is de hoogste openbaring harer teruggevondene persoonlijkheid, het teeken van hare eigene verlossing. Slechts in de aanbidding heeft "ij zich zelve teruggevonden, is hare in droefheid verdoolde ziel tot eenheid gekomen en heeft zich ontsloten in heilige verrukking.

Welk verband nu staat er tusschen hare vreugde op dit oogenblik en hare droefheid van straks? Wat verklaart dien snellen overgang uit den afgrond der smart tot die hoogte der verrukking? Is het alleen de aanblik van dat opgewekte lichaam, dat zij dood waande en dat zij nu levend aanschouwt? Maar dan ware haar vreugde van korten duur geweest; want is het niet slechts één oogenblik, een onuitsprekelijk oogenblik; en wordt zij dan niet weder alleen gelaten ? En welk eene smart voor ons, voor ons, gemeente van Christus, die dat lichaam dat voor ons gekruisigd is niet hebben aanschouwd, die het brood en den beker nemen als teekenen van zijn lichaam en van zijn bloed, maar die nogtans moeten zeggen: wat Hem aangaat wij hebben hem niet gezien? Doch er is iets anders in de vreugde van Maria. Het is eene vreugde die wij, wij die hem niet gezien hebben

Sluiten