Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipelen bij eene andere gelegenheid, wel willen zeggen : O! laat ons hier blijven, en hier tabernakelen botoren. Maar wij moeten afstijgen van den berg, wij moeten gaan in de wereld. Maar hoe moeten wij er gaan ? Wij moeten er gaan met blijdschap in het hart, met de boodschap des eeuwigen levens in liet hart en op de lippen. Gij, zusters in Christus — ik spreek tot haar die de vreugde van Maria Magdalena kennen — gij hebt eene schoone taak te vervullen op aarde: gij hebt de bedroefde discipelen te vertroosten, hun te zeggen, hun te toonen, door de hemelsgezindheid van uw geest, door de verhevene stemming uwer harten, door de vreugde die gij rondom u verspreidt, dat de Heer waarlijk is opgestaan, en dat het licht uit de hoogte ons heeft bezocht te midden van de duisternissen der aarde, dat de zon der gerechtigheid ons beschijnt. En gij, broeders in Christus — ik spreek tot ben, die de getuigenis dat de Heer waarlijk is opgestaan aannemen, die boodschap niet verwerpen als fantazie van vrouwen, maar die boodschap onderzoeken en gelooven dat de ervaringen des harten eenig recht hebben op ernstig onderzoek en eenige roeping in de wereld — gij hebt, zeg ik, eene groote taak te vervullen op aarde. Aan u het getuigen in de wereld; aan u om het aangezicht van den vijand niet te vreezen noch het vuur van den strijd, aan u het ontmaskeren van de valsche kracht eener wereld die den Christus verwerpt. Gij moet toonen welk een kracht er is in die boodschap der vrouwen, dat de Heer waarlijk is opgestaan. Gij moet dit doen door de volharding en de vastheid van een karakter dat zich vormt in den strijd, dat zijne overtuigingen niet laat afhangen van de wisselvallige meening eener wereld die is als een riet dat door den wind bewogen wordt, door de vastheid, zeg ik, van een karakter dat niet van beginselen als van kleederen verandert onder voorwendsel dat hierin de vooruitgang bestaat. Ach! waar zijn de Maria's met de boodschap harer vreugde? Waar zijn de discipelen met de getuigenis van hun geloof? Waar zijn de blijmoedige, standvastige, volhardende christenen, de hemelburgers op aarde?

Sluiten