Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpen zelfs in onze dagen, in de laatste helft der 19de eeuw en in de omgeving waarin wij leven, indien waarlijk die christelijke gedachte in niets anders bestond dan in die enkele, soms afgetrokkene soms vrij onbeduidende grondstellingen der zoogenaamde moderne theologie, die dikwerf door eene wisselvallige mode gewetenloos en zonder nader onderzoek worden toegejuicht, onder de macht van vooroordeelen en invloeden, die ik om de heiligheid der plaats hier niet nader mag bespreken. Immers, om die naar waarheid te schetsen zou de toon der satyre moeten aangeslagen worden in plaats van dien der prediking. Ik begrijp dat die minachting, door den dichter geuit, in eene nadenkende ziel kan opkomen, indien het christelijk mysterie waarlijk niets anders ware dan wat zij er van willen aannemen, die noch van verborgenheden noch van wonderen willen hooren. Oordeelt zeiven, zoo velen gij althans oordeelen wilt en niet behoort tot die bevooroordeelde, eigenzinnige gemoederen, die, slaven der mode, deze op hunne beurt helpen vormen. Oordeelt zeiven: liet teest van dezen dag is gewijd aan het herdenken eener gebeurtenis, waarvan die gansche zoogenaamde moderne theologie eenstemmig getuigt dat zij niet heeft plaats gehad. Een menschel ijk lichaam dat zich boven de aarde zou verheffen, eene wolk die het zou wegnemen, een hemel die in de lucht zou zijn: neen waarlijk, zoo roept de hedendaagsche wetenschap uit, wij zijn te verlicht om zulke sprookjes aan te nemen, wij hebben daartoe veel te goed natuurkunde en scheikunde bestudeerd; wij nemen dat aan, zoo als wij de grieksche goden aannemen, als poëzie, kinderlijke en eenvoudige poëzie, die zelfs een zedelijk denkbeeld bevat en daarom hooger staat dan die van Griekenland, en tot voertuig kan dienen voor zedelijke denkbeelden, — maar meer niet!

Is dit oordeel juist, dan is er geen groote inspanning van den geest maar slechts een weinig oprechtheid noodig om in te zien, dat de ontkenning van het stoffelijk feit der hemelvaart noodzakelijk medebrengt de ontkenning van al de verschijningen des Opgewekten; dezelfde bezwaren van stoffel ijken aard toch

Sluiten