Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ik zie de vreeselijke of ongerijmde gevolgtrekkingen, waartoe mij de ontkenning der evangelische feiten onvermijdelijk brengt; als ik let op de behoeften van allerlei aard, waarmede deze verhalen samenstemmen ; als ik naga het karakter zelf dier verhalen ; als ik nadenk over de goddelijke wijsbegeerte, waarvan deze geschiedenis de grondslag is; als ik mij voorstel de zedelijke hervormingen, die reeds door deze verhalen zijn teweeggebracht, en nog immer teweeggebracht worden, welke hervormingen wij nog steeds te wachten hebben van de ontkenning, opdat deze zich wettige : dan aarzel ik niet te verklaren : ik geloof deze verhalen, ik geloof het evangelie van dezen dag, ik geloof de waarheid van wat ons in de Handelingen wordt medegedeeld : En als Hij dat gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en rene tcoiï nam hem weg voor hunne oogen. Hand. 1 : 9.

En deze wolk wordt mij verklaard door de leer van den brief aan de Hebreen, zoo als die is samen gevat in het vers dat wij lazen, terwijl deze leer wederkeerig niet verklaard kan worden dan door het geschiedverhaal. I)e wijsbegeerte der openbaring verklaart de geschiedenis, en deze verklaart op hare beurt die wijsbegeerte. Wel verre dus dat voor mij de natuur onluisterd zou zijn nu ik eene hoop heb die verder reikt dan de natuur, heeft zij integendeel voor mij hare ware wijding ontvangen, nu zij dient om de dingen des geestes te openbaren, tot ons te brengen, en zinnebeeldig voor te stellen. Ik begroet in dien hemel boven mij het beeld der eeuwige reinheid, en in die weldadige zon het beeld van het onuitputtelijk leven der goddelijke heiligheid; en ik begrijp de onwillekeurige beweging van den mensch, om wanneer hij bidt zijne oogen ten hemel te heffen, als om er God te zoeken. Ik begrijp de worstelingen in den dampkring, het spel der wolken en de heftige bewegingen van den wind. Ik zie er het zinnebeeld in van den arbeid en den strijd der onzichtbare wereld daarboven om deze wereld hier beneden tot zich te trekken en haren tegenstand te overwinnen. Ik begrijp die duizenderlei kleuren door het licht des hemels geworpen op den somberen en kleur-

Sluiten