Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des H. Geestes het doel bereikt is van het verlossingswerk en in de gave des H. Geestes de volheid gegeven der gaven Gods ? Moest niet de gemeente des N. Verbonds eene pinkstergemeente zijn en in den pinkstergeest de overige feesten vieren, in den pinkstergeest bij de afneming des jaars, wanneer de natuur den winterslaap is ingetreden en de vernieuwing van het burgerlijk jaar ons de broosheid van dit aardsche leven herinnert, het feest vieren van de komst van den Verlosser op die aarde, van Hem die komt om ons het eeuwige leven te openbaren in het midden 'van den tijd die vergaat, en den hemel te openen te midden eener voorbijgaande aarde ? Geuoeg om u te toonen dat het niet geheel buiten den tijd ligt, indien ik ook thans nog met een pinksterrede tot u kom. Wij mogen al geen wettelijk vastgesteld kerkjaar hebben, toch heeft ook onze kerk door het behoud der algemeene christelijke feesten getoond, dat zij de stichting en ontwikkeling der christelijke gemeente afhankelijk acht van die groote openbarings- en verlossings-feiten, aan welker herdenking de christelijke feestdagen gewijd zijn. Volgt mij dus met al den ernst die eene christelijke gemeente betaamt bij de overdenking van het woord Gods, wanneer ik u in het voorbeeld van den apostel Petrus het onderscheid wensch aantetoonen tusschen den Christen vóór en den Christen na zijn pinksterfeest.

I.

Waar iJc henen <ja leunt (jij mij nu niet volgen." Toen de Heer deze woorden sprak ging hij in den dood. Maar die dood die hem wachtte, en die door de omstandigheden waarin hij plaats zou vinden dubbel afgrijselijk werd, die dood: hij sprak er van als van een henengaan tot den Vader. Zijne laatste gesprekken met zijne jongeren toonden hoe voor hem sterven en ten hemel varen eene zelfde zaak was; hij zag zijn dood slechts in

Sluiten