Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij uit de dooden is opgewekt en weder levend geworden, opdat hij beide over dooden en levenden heerschen zou?

Indien de gemeente ware wat zij wezen moest, wat het woord gemeente eigenlijk beteekent, het lichaam van Christus, eene vereeniging van heiligen en geloovigen, indien op allen, die in de lidmatenboeken der gemeente zijn ingeschreven, op allen althans, die hare openbare eerediensten bijwonen, toepasselijk ware de beschrijving door dezen zelfden apostel Petrus van de gemeente gegeven, als hij haar noemt: ,de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprcngitig des hloeds van Jezus Christus''; o, wat zouden onze christelijke feesten levendiger en krachtiger zijn, hoe zouden zij aan het leven zelf wijding en zalving ontleenen, om dan weldadig op het leven terug te werken en er den toon van te verhoogen. Hoe zouden onze openbare samenkomsten onder de leiding van den geordenden leeraar meer omringd en als gedragen worden door vrijere, gemeenzamere vereenigingen tot onderlinge opbouwing en verrijking met elkanders gaven in de gemeenschap des H. Geestes. Hoe krachtig tot overtuiging der wereld zou niet de stem des predikers worden wanneer zijne prediking, uitdrukking van het leven der gemeente, niet alleen de vrucht was van zijne eigene overdenkingen en gebeden, maar ook van de gebeden der gemeente en van de gemeenschap des H. Geestes in de gemeente. Ach! mocht het zoo zijn, mocht bet zoo worden! Waar nog overblijfselen zijn van deze geestelijke, echt protestantsche en bepaaldelijk gereformeerde beschouwing van den aard van den openbaren eeredienst en van de betrekking van leeraar en gemeente, mochten die overblijfselen verlevendigd, het overige dat sterven zou versterkt worden; en, waar liet verstorven is, o de geest des levens is ook de geest der opstanding! Behoefte hebben wij meer dan ooit niet aan vormen maar aan waarheid, niet aan belijdenisschriften maar aan eene belijdende gemeente, niet aan reglementen maar aan de tucht des H. Geestes. De wereld keert zich af van het kruis, zij predikt de heerlijkheid

Sluiten