Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wie beheerscht dit hart ? Hoe is het wat het is ? Aan welke invloeden gehoorzaamt het? Indien wij zeggen dat het niet door invloeden wordt geleid, dat het niet wordt beheerscht, dan beweren wij, dat de mensch God is. Indien wij op onbepaalde wijze en zonder voorbehoud zeggen dat het aan God gehoorzaamt , dat God de oorzaak is van al de bewegingen en al de vonden van dat hart, dat die geheele inwendige arbeid, waarvan de geschiedenis de vrucht is, onmiddellijk van God uitgaat, dan cijferen wij weg het onderscheid van goed en kwaad, maken van den mensch een werktuig en noemen God den oorsprong van al het kwaad dat gewrocht wordt op aarde. Hier is de verborgenheid der zedelijke vrijheid; hier ligt het vraagstuk der schepping: in mijne oogen een onoplosbaar vraagstuk, eene onpeilbare verborgenheid. En toch... schijnt onze tekst geen aanspraak te maken van de oplossing van dit vraagstuk en de verklaring dezer verborgenheid te bevatten ? Geeft hij geen voedsel aan de dwaling van al degenen, die de vermetelheid hebben om een der termen waaruit dit vraagstuk bestaat te ontkennen, die daardoor van het menschelijk hart een speeltuig maken in de hand des Almachtigen, en geheel miskennen dat dit hart de keus heeft tusschen twee wegen? Spreekt onze tekst niet van een hart dat in de hand des Heeren is, en dat door Hem geneigd wordt tot al wat Hij wil? Het is waar; maar merken wij wel op van welk hart hier sprake is. Er wordt niet gezegd in het algemeen, dat het hart des menschen in de hand des Heeren is. Dit kon ongetwijfeld in een afgetrokken zin worden gezegd; maar eene zoodanige gedachte zou geheel dat karakter van toepasselijkheid en van praktische wijsheid missen dat al de uitspraken der Heilige Schrilt kenmerkt. Het hart des menschen is, ja, in de hand des Heeren, voor zooveel de mensch het schepsel is van God; maar de zedelijke vraag, het vraagstuk van het bestaan der zonde is in geenen deele opgelost door eene bewering, die de natuurlijke afhankelijkheid van een schepsel tot zijnen schepper bedoelt uitttedrukken. En indien deze bewering verder reikte en waande

Sluiten