Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat Hij wil, minder dan de harten van die koningen, die in de vreeze des Heeren regeeren en die zich herinneren dat de vorst het zwaard draagt niet te vergeefs, maar dat hij de dienstknecht des Allerhoogsten is tot verdediging der goeden en bestraffing der boozen ? O! voorzeker, wanneer de Heer een tijd van verademing schenkt aan de volkeren der aarde, wanneer Hij te midden der opvolging van oorlogen die de geschiedenis der menschheid uitmaken, in zijn welbehagen een wapenstilstand verleent (want de tijdperken van vrede, wat zijn zij anders dan wapenstilstanden in de geschiedenis?) wat doet hij dan? Hij verwekt wijze, godvreezende, verstandige, weldadige vorsten, en Hij omringt ze met dienstknechten die hen in hunne voornemens ondersteunen en ze uitvoeren. Ieder volk heeft in zijne geschiedenis een Salomo's tijdperk, dat men als eene oaze in de woestijn kan aanmerken ; ieder volk heeft zijne Davids die zijne heerlijkheid bereiden, zijne Salomo's die haar bevestigen. Welnu, van zoodanige vorsten, die weldadige genieën kunnen genoemd worden, valt liet niet moeilijk te zeggen dat hunne harten in de hand des Heeren zijn als waterbeken, hoewel wij het weten dat eene inwendige omkeering, een verborgen arbeid, waarvan zij de sporen nog dragen, noodig is geweest om deze wateren zuiver te doen ontspringen. Maar de booze genieën, maar de veroveraars, die hunne tronen oprichten op puinhoopen ; maar de Nebukadnezars en Cesars! O, zegt mij, zouden zij minder waterbeken kunnen genoemd worden door de hand des Heeren geleid, omdat zij als verwoestende stroomen nederkomen van de hoogte der bergen en alles verpletteren wat zij in hunnen loop ontmoeten, of wel uit de sneeuw ontspringen en zich in de afgronden nederwerpen ? Maar waarom neigen zij zich en veranderen zij hunne richting ? Waarom is hun loop zoo kronkelend, hier eenen rots omringende, daar eenen uitgang zoekende te midden van omgeworpen boomstammen die zij niet medeslepen, om dan te verdwijnen in het meer van het dal ? Wie heeft die rotsen gesteld en die dalen gegraven ? Wie heeft die honderdjarige boomen geplant ? Wie is het die de cederen

Sluiten