Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Libanon gebiedt ? Wie doet den onstuimigen Nijl in zijn diepe bedding wederkeeren ? O Pharao's en Nebukadnezars deigeschiedenis, wanneer gij uwen last volbrengt en den raad van den God des hemels dient, dien gij in uwen diepzinnigen raad niet kent, dan verplettert die God des hemels u op zijne beurt, en de diepe wateren bereiden zich reeds 0111 de paarden en die daarop gezeten zijn te ontvangen, en reeds ruischt de eentonige treurzang des afgronds; „Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, 0 gij morgenster ?"

Deze tijdperken van krisis, die een verleden sluiten en eene toekomst openen, deze tijdperken van onzekere verwachting en van een geheimzinnig voorgevoelen der volkeren, deze tijdperken zijn als lichtende punten in de geschiedenis. Het is waar, naar mate dat de geschiedenis zich ontwikkelt is de krisis haastiger en volgen de tijdperken waarin de krisis zichtbaar wordt sneller op elkander, even als naarmate men hooger stijgt de bergtoppen nauwer tot elkander komen, de afgronden dieper zijn en de vlakten zeldzamer. Evenwel tot op dit oogenblik is de toon der geschiedenis meer die van te schikken, te plooien, en te stillen. Het geheim deikabinetten schijnt zich over het algemeen meer tot doel te stellen den vrede te bewaren, de lieete ascli niet te beroeren die de brandende vraagstukken bedekt. Het karakter van het grootste gedeelte der menschheid, van koningen zoowel als van anderen, is liet vermijden van krachtige besluiten, bepaalde overtuigingen, afdoende beslissingen. Wij hebben liet gezegd : in dit opzicht is de koning meer de vertegenwoordiger van een tijdperk der geschiedenis dan wel de schepper van een nieuw tijdperk. Indien het nu waar is van de geesten die bestemd zijn 0111 te heerschen en 0111 de beweging te beginnen, dat zij in de hand des Heeren zijn als waterbeken; des te gereeder moet dit ook waar zijn van diegenen, wier wil minder krachtig, wier persoonlijkheid minder oorspronkelijk is. Op nog duidelijker wijze zijn zij door de mogendheid des Heeren op aarde gesteld als slagboomen, als machten die het evenwicht houden, die tegenstand bieden of het bestaande

Sluiten