Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente des N. Verbonds; buiten den H. Geest is er geene. Door den H. Geest is haar onzichtbaar hoofd haar nabij en komt hij weder tot haar in de prediking des woords. Door den H. Geest ziet zij hem, den onzienlijke, en juicht zij in Hem als in hare heerlijkheid, te midden van liet lijden en van den strijd dezer wereld. Dit nu is het ambt der verzoening, dit is de bediening des woords, middel en uitdrukking te zijn van die gemeenschap, die tusschen liet verheerlijkte Hoofd en zijn lichaam, de strijdende gemeente op aarde, door den H. Geest gevormd wordt. Het is een ambt des H. Geestes, eene bediening des Geestes.

Die het alzoo beschouwen, wien het hun toevertrouwde ambt alzoo is een ambt des H. Geestes, die van dien Geest alleen hunne bekwaamheid wachten, hun geldt de apostolische vermaning van onzen tekst: Zoo hebt dan acht op u zeiven en op de geheele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Indien de apostel, hier sprekende tot de ouderlingen der Ephesische gemeente, iien vermaant 0111 in de eerste plaats acht te hebben op zich zeiven, liet is omdat zij zonder dit acht hebben op zich zeiven, ook op de kudde geen acht kunnen hebben en de gemeente Gods niet kunnen weiden. De gedachte van ons tekstwoord, en de eenheid van het onderwerp in dat woord aangegeven, ligt dus in het verband tusschen beide. Het acht hebben op zich zei ven noodig om acht te hebben op de gelieele kudde, met andere woorden; de herder der gemeente ook herder over zich zeiven: zietdaar het onderwerp van onze rede.

Wij gaan 11a, eerst, wat het zegt acht te hebben op de gelieele kudde; vervolgens hoe daartoe vereischt wordt dat men acht hebbe op zich zeiven. Moge ook deze rede strekken om heden tusschen deze gemeente en haren geroepenen herder en leeraar een band te vormen in den H. Geest, en ons allen te zamen door dien Geest te vereenigen met den oversten Herder en leeraar der gansche gemeente.

Sluiten