Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Hebt acht op de (jekeele luuldc. Hebt acht op de geheele kudde! Moeten wij daaronder verstaan degenen, die wij in den hoogsten en volkomen zin als de kudde des Heeren, als de wedergevondene en in den schaapsstal teruggebrachte schapen kunnen beschouwen, de bekeerden, de wedergeborenen? Is de herder en leeraar aangesteld, niet over de zichtbare, door doop en belijdenis zich vormende kerk, maar over de onzichtbare gemeente der uitverkorenen Gods ? Alsof het den mensch gegeven ware over den diepsten grond des harten te oordeelen, alsof het werk deigenade een afgesloten werk ware, en de H. Geest buiten de genademiddelen der kerk 0111 de zielen bekeerde en het volk Gods vormde! Alsof er niet geschreven stond: de lieer kent der/enen die de zijnen zijn (2 Tim. 11 : 19); of het aan den onberaden ijver der onvolkomene en in hun haasten dikwerf ongeloovige dienaren wierd overgelaten om het onkruid te scheiden van de goede tarwe! O! tot hoeveel willekeur en vleeschelijke partijschap wordt er aanleiding gegeven, indien de herder en leeraar zijne uitverkorenen heeft die hij als de uitverkorenen Gods beschouwt, indien het farizeesche woord, zoo niet op de lippen, althans onbewust in het harte leeft: de schare, die de wet niet weet, is vervloekt (Joh. VII : 49).

Niet alzoo, mijn jeugdige vriend en broeder! niet alzoo, ik ben er van overtuigd, zult gij de u toevertrouwde kudde beschouwen. Gij zult den doop waarmede zij gedoopt is niet alzoo minachten alsof er geene genade ware in dien doop, geene gave Gods, alsof men te vergeefs kon gedoopt zijn in den dood des Heeren, alsof de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes te vergeefs konde zijn ingeroepen over den zuigeling, die nog geen goed of kwaad weet te onderscheiden. Ik weet het, ik vertrouw het van u: de doop heeft voor u beteekenis, waarde: en wanneer gij geroepen zult worden om dien toe te dienen, dan

Sluiten