Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvankelijk bekeerde, vervalt. Onze natuurlijke traagheid brengt er ons toe om de bekeering voor eene afgedane zaak te houden, de heiligmaking te veronachtzamen en den wasdom in kennis en genade minder noodzakelijk en minder begeerlijk te achten. Het ligt zoo geheel in den zinnelijken aard des menschen om zicli de zaligheid voor te stellen als een uitwendigen toestand, en dien tengevolge de bekeering als eene uitwendige verandering, of ook wel als eene voorbijgaande gemoedsaandoening waaronder men lijdelijk verkeert, en dan in die alzoo misverstane bekeering eene willekeurige voorwaarde te zien tot verkrijging der zaligheid. En de prediker, in plaats van die hoogstgevaarlijke dwaling met kracht en volharding te bestrijden, loopt vaak gevaar uit traagheid of menschenvrees, aan die dwaling voedsel te geven. Het is toch zoo veel gemakkelijker om, in plaats van den ganschen raad Gods te verkondigen en in de schatten van het woord Gods te graven en daaruit oude en nieuwe dingen voort te brengen, week aan week dezelfde stellingen te verkondigen, en eentonigheid en eenvormigheid tot het kenmerk te maken der getrouwheid. Het is zoo veel gemakkelijker: men kan dan, ja door de prediking der bekeermg den tegenstand der onbekeerden wekken, maar men vindt geene tegenspraak bij de bekeerden, of bij hen die zich voor bekeerd houden. Ja, men wordt door hunne ondersteuning rijkelijk vergoed voor de verwerping der anderen. Niet alzoo zij het bij u, gemeente van Vleuten! Dat is niet het doel dat hij zich voorstelt, dien de H. Geest u thans tot herder en leeraar geeft. Daar is geen stilstand in het rijk Gods. Waar geen vooruitgang is daar is achteruitgang; waar geen wasdom is daar is kwijning. Wast op in de kennis en de genade in Hem die uw hoofd is; ontvangt het woord dat u verkondigd zal worden met een heilbegeerig gemoed. Laat u leeren en leiden door uwen herder en leeraar, wanneer hij naar de mate der gave hem geschonken, u het woord Gods zal uitleggen, en u zal trachten te doen begrijpen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij; opdat gij moogt bekennen de liefde van Christus, die de

Sluiten