Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis te boven yaat en vervuld mooijt worden tot al de volheid Gods (Efese 111:18, 19). Indien u eene gave des H. Geestes geschonken wordt in uwen leeraar, o, weet liet wel dat die gave voor uwe verantwoordelijkheid is! Weet liet wel dat die gave door uw geloof, door uwe bereidwilligheid om haar te ontvangen, moet behouden en vermeerderd worden, en dat zij zonder dat geloof' en zonder die bereidwilligheid, in hare ontwikkeling belemmerd, in hare werking verlamd zou worden.

Eene gave des H. Geestes! Gij zijt u, mijn jeugdige vriend en broeder! de grenzen dier gave, de behoefte om u te verrijken uit den schat des woords, te wel bewust, dan dat ik daarop bij u zou behoeven aan te dringen. Gij weet het: niet door wetenschappelijke kennis op zich zelve wordt die gave het meest verkregen en vermeerderd. Gij weet het immers, dat er geene geestelijke kennis is zonder geestelijke ervaring. Hogelijk is het dus — en dit is onze vierde opmerking omtrent het herderlijke ambt — dat onder hen op wie gij als herder hebt acht te geven dezulken gevonden worden, die u vooruit zijn in geestelijk verstand, in geestelijke wijsheid. Velen zijn er in de gemeente die u wordt toevertrouwd, die in tal van jaren boven u staan. Mogelijk is liet, dat er onder dezen ook zijn die in de oefenschool des lijdens, alhoewel ook deze u niet onbekend is, meer gevormd, de kracht van het woord Gods meer dan gij reeds hebben ervaren. Zoo gij geene heerschappij wilt voeren over het erfdeel des Heeren — en dit weet ik van u — dan zult gij dezulken spoedig onderkennen ; en gij zult hunne meerdere wijsheid erkennen en daarvan vruchten trachten te plukken voor u en voor de gemeente. Het zijn niet altijd, ja nooit wellicht, dezulken die zich als zoodanig het meest voordoen en zich ongeroepen als leidslieden van herder en gemeente aanbieden en aanstellen. Veeleer houdt hunne bescheidenheid hen terug, en hebt gij hen met het oog der liefde te ontdekken. Versmaad hunne hulp niet, maar waan ook niet dat gij niets voor hen zijn kunt. Er is verschil van gaven en verschil van roepingen. Indien een Paulus van de gemeenten die

Sluiten