Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele kudde over welke u de H. Geest tot opziener heeft aangesteld, om de gemeente Gods te weiden die Hij gekocht heeft door zijn bloed.

Wat zal ik hier bijvoegen? Veel van u te spreken tot de u toevertrouwde hier vergaderde gemeente verbiedt mij de kieschheid en uwe bescheidenheid. Ik weet het, als ik spreek over het opmerken van de wegen des Heeren dan spreek ik uit uw hart. Gij zijt niet vreemd aan die opmerkzaamheid, en, zoo ik u wel ken, dan is er thans in uw binnenste eene stemme des lofs: mijne ziel! vergeet geene der weldadigheden des Heeren.'e 11 eene stemme des gebeds: Heere! geef uwen dienstknecht het woord te spreken met vrijmoedigheid! Al de leidingen van den God uwes levens, al uwe levenservaringen, ook die waarmede Hij u beproefd en gekastijd heeft, dringen zij zich niet alle te zamen in uwen geest, om u eene stem te doen hooren: de Heer was uw herder, u heeft niets ontbroken; en om dit besluit in uw hart te wekken: ik zal hem volgen als het schaap zijnen herder, en de gemeente mij toevertrouwd wil ik tot hem brengen en leiden op het spoor zijner gerechtigheid ?

En gij, gemeente van Vleuten! ouden en jongen, kerkeraad en leden, u allen wensch ik geluk met dezen uwen leidsman, die uw vriend zal worden. Ontvangt hem met liefde, draagt hem op de vleugelen des gebeds, veracht zijne jonkheid niet, ontvangt zijn woord met zachtmoedigheid, geeft hem stof tot blijdschap in den Heere. Opzieners der gemeente! staat uwen medeopziener getrouw ter zijde en bouwt te zamen de gemeente Gods. Hebt alzoo allen te zamen gemeenschap met elkander, en deze uwe gemeenschap zij met den Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hij voege u samen, opzieners en gemeente, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, opdat het lichaam zijn wasdom bekome en zich zelf opbouwe in liefde. Amen.

Sluiten