Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoort gij daar niet toe, deze zelfde woorden van vertroosting mogen u, God geve het, zijn tot waarschuwing en vermaning. Zonder het onderwerp, door mijnen tekst aangegeven, eenigszins in het afgetrokkene te beschouwen, en mij te verdiepen in bespiegelingen over den aard der goddelijke voorbeschikking en het verband der goddelijke vrijmacht met 's menschen verantwoordelijkheid, — wensch ik, overeenkomstig het doel van het apostolische woord, u dat woord alleen toepasselijk uit te leggen, en u te spreken over de ervaringen dergenen die God liefhebben. Met andere woorden: ik wensch u de waarheid te betoogen van deze stelling des apostels, dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Welke zijn die dingen? A\at is dat goede? Hoe werken alle deze dingen tot dat goede mede? I)e aard der ervaringen dergenen die God liefhebben, het doel dier ervaringen, en het verband tusschen dien aard en dat doel: zietdaar liet eenvoudige plan mijner rede. Moge de Geest der waarheid in ons midden zijn en onze harten openen voor zijn woord!

I.

Eerst dan, spreken wij over den aard der ervaringen dergenen die God liefhebben. De menschen die God liefhebben hebben hier op aarde geen gemakkelijk leven. Zij hebben groote, zeer groote behoeften, en zijn niet met weinig tevreden. De liefde tot God deelt aan hun geheele wezen een dorst naar het oneindige mede. God toch is geen eindig wezen, ergens besloten in de wereld, geen wezen met beperkte vermogens, met een eigen karakter, met een afgebakenden werkkring. God lief te hebben beteekent dus niet zich van de wereld aftezonderen, zich als 't ware in een hoek te verschuilen, zijn leven te bepalen tot een beperkt aantal gedachten en werkeu. Is God niet de eeuwige geest, de bron van alle leven? Behoort Hem niet het rijk en de kracht en de heerlijkheid? Is God niet de vader der geesten van alle vleescb, en wat

Sluiten