Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is er buiten Hem, buiten den kring zijner werkzaamheid? Zijn werkkring is de wereld. Wie nu God liefheeft heeft er dus behoefte aan Hem in de wereld te vinden. Wie God liefheeft kan geen lichtzinnige en oppervlakkige levensbeschouwing meer hebben. Alles is hem ernst geworden, alles wordt hem belangrijk; het gemeene en alledaagsche is uit zijn leven gebannen; alles moet den stempel der goddelijkheid ontvangen, tot aan de ontspanningen toe die hij noodig heeft. Hij heeft behoefte om overal den adem Gods te gevoelen, zijn licht te aanschouwen, dat licht dat, terwijl het de dingen der wereld in oneindige betrekkingen onderling verbindt, ze daardoor juist in hunne waarde helder doet uitkomen. Wie God liefheeft gevoelt dus behoefte om overal leven te vinden, leven in de menschenwereld, leven in de natuur. Hij heeft behoelte om het leven Gods, als ik liet zoo mag zeggen, in de aderen der natuur te voelen stroomen en in de harten der menschen te hooren kloppen. Wat hem dus volkomen tegenstaat en afkeer inboezemt, dat is de zonde en dat is de dood, beide vreemd aan God, beide ongoddelijk. De dood: dat wil zeggen de onmacht des schepsels, de stilstand des levens, de verbreking der harmonie, het ophouden der scheppende kracht. De zonde: ook eene verbreking der harmonie, ja de eerste; de zonde, dat is een zich losrukken van het schepsel van de bron en het middelpunt zijns levens, om in ijdele zelfgenoegzaamheid zijn levenskracht te verteren. De zonde, ja, zij is ook eeu dood, en zonder haar zou de andere dood niet bestaan. De zonde is een dood: want zij is zelfzucht, en wie in zich zeiven en voor zich zeiven leeft, ziet, zijn gezichteinder is beperkt en sluit zich weldra geheel, zijn werkkring wordt immer kleiner, zijn streven is verlamd, zijn geestdrift uitgedoofd. De zonde is een dood, ja, want zij is alles wat laag, kruipend, gemeen en verachtelijk is, alles wat toekomst heeft noch hoop. Wie nu God liefheeft, kan de zonde niet dulden noch den dood.

Indien dit zoo is, had ik dan geen recht te zeggen, dat wie God liefheeft hier op aarde geen gemakkelijk leven

Sluiten