Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip, een sclujn, een klank, een naam is, zoolang kunt gij Hem niet liefhebben. Wij kunnen alleen een persoon, een hart, eene ziel beminnen. God moet zich dus persoonlijk door ons doen kennen, zullen wij Hem liefhebben. Om God lief te hebben is het noodig dat Hij zich persoonlijk aan ons openbare, niet aan ons in 't algemeen, maar aan elk onzer in 't bijzonder, aan u, aan mij. leder mensch weet dat God bestaat; maar dat is zoo onvoldoende om God lief te hebben, dat de Heidenen, die niets anders dan dat weten, de bewering dat men God moet liefhebben onzinnig en belachelijk vinden. God moet zich openbaren, God moet tot ons spreken: er moet tusschen onzen geest en zijnen geest gemeenschap zijn.

Welnu, dat God zich sprekende openbaart, dat er een woord Gods is, zietdaar wat de christelijke kerk beweert, wat de gemeenschappelijke grondslag is van de onderdeelen dier kerk, het uitgangspunt van alle christelijke werkzaamheid. Over het beginsel dier openbaring spreek ik nu niet; maar ik vraag: hoe spreekt God? In den bijbel, antwoordt gij. Te recht, maar misleid u zeiven niet: hebt acht dat gij niet het woord Gods in een boek bezittende en niet daar, waar wij alleen iets blijvend bezitten, in het hart, het woord Gods zoudt verliezen, wanneer gij dat boek zult moeten missen, dat is bij uw sterven. Laat ons ons rekenschap geven van hetgeen wij in den bijbel vinden en hoe het ons eigendom wordt. Wat is de bijbel ? De bijbel is geschiedenis, louter geschiedenis, uit- en inwendige geschiedenis. I)e bijbel is de geschiedenis der ervaringen en der gedachten van mannen, die zeggen dat God tot hen gesproken heeft en door hen spreekt, en die, zonder zich de moeite te geven die bewering te staven, op de instemming rekenen van het geweten van hen tot wie zij spreken, en verzekerd zijn, dat de inhoud van hun getuigenis de echtheid daarvan waarborgt. De bijbel onderstelt dus eene werkzaamheid des gewetens om het woord Gods op te nemen een werk Gods in de ziel, waardoor de mensch het uitwendige werk Gods erkent en zich toeeigent. Verwondert u dit?

Sluiten