Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ ilt gij u tot dien God bekeeren ? Wat zegt dit ? Het zegt niet, toe te stemmen dat God werkelijk bestaat: dat hangt van u niet af. De duivelen gelooven liet ook, zoo als wij zagen, en sidderen. Het zegt niet, te begeeren dat Hij ons zegene. Zoo als wij reeds opmerkten: wij hebben wel allen onzen afgod, van wien wij voorspoed en geluk verwachten. Maar het is de wensch dat God over ons heersche, dat Hij heersche over ons hart; het zegt dit: u te onderwerpen aan zijne beschikkingen, zijnen wil te doen en zijnen naam te verheerlijken. Het zegt dit: der waarheid gehoorzaam te zijn. Der waarheid gehoorzaam te zijn. Wat is waarheid? vroeg de twijfelzuchtige heiden. Wat is waarheid? zeggen nog in onze dagen degenen die twistgierig zijn en die God in de ontoegankelijke hoogten des hemels willen bannen. Wat is waarheid ? Daalt af in de diepten van uw geweten, en het zal u zeggen wat waarheid is. En wat zegt u dat geweten ? Wij willen daaruit eenige onderwijzingen opzamelen, en vervolgens onderzoeken of dat onderwijs overeenstemt met Gods woord in de Schrift.

Wat zegt ons in de eerste plaats dat geweten ten opzichte van de wereld die ons omringt? Het verkondigt luide hare ongenoegzaamheid, hare ellende, hare ijdelheid. Het gebruikt de ervaringen van teleurstelling en bitterheid, die wij in de wereld onvermijdelijk opdoen, om ons te doen verstaan dat, hoedanig hare beloften, hoedanig de liefelijke gestalten ook zijn mogen waarmede zij ons omringt, zij ons toch niets aanbiedt dat ons bevrediging of voldoening schenken kan, niets dat met de innigste, onvervreemdbaarste behoeften onzer natuur overeenstemt, geene werkelijke heerlijkheid. O mensch! zoo roept het ons toe, waar is uwe heerlijkheid? Wat zoekt gij uwe eer in uwe schande? Wat zamelt gij schatten die de roest zal verteren, en welker roest tegen u getuigen zal, en uw vleesch zal verteren als het vuur ? Wat onderwerpt gij u aan de meening der menschen, lichter dan de zeepbel die door den wind wordt voortgedreven? Wat jaagt gij met koortsachtige spanning naar genietingen, waarvan

Sluiten