Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne barmhartigheid vergeet Hij de andere schapen niet, die van dezen stal niet zijn. Boden wekt hij op die de blijde boodschap van de heerlijkheid, de eer en de onverderfelijkheid gaan brengen aan die Grieken, aan die heidenen daar buiten, opdat alle ziel des menscheu, die niet volharding in goeddoen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoekt, die ook moge vinden, en het eeuwige leven deelachtig worden. En ook waar zulke boden zich niet voordoen, en de kerk zonder ijvervuur, zonder kracht tot zelfopoffering is en haren zendingsplicht verzuimt,... ziet, zelfs van deze steenen weet Hij kinderen van Abraham te verwekken! Zijn woord staat vast: Er is geen aanneming des persoons bij God; God vergeldt een iegelijk naar zijne werken. Er zullen er gevonden worden, die, hoewel zij Christus gedurende hun leven niet hebben gekend, Hem zullen herkennen ten laatsten dage, omdat zij Hem hebben gezocht, zijn bestaan hebben vermoed, naar Hem hebben gewenscht, omdat zij Hem hebben liefgehad, zonder er zich zelf van bewust te zijn. Er zullen er daarentegen gevonden worden, die gezegd hebben: Heere, Heere! die geprofeteerd en wonderen verricht hebben in zijnen naam, en die toch ten laatsten dage het verschrikkelijk woord uit zijnen mond zullen vernemen: lk heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid!

God zal een iegelijk naar zijne werken vergelden: dengenen wel, die met volharding in goeddoen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven ; maar dengenen die twistgierig zijn, en der waarheid ongehoorzaam doch der ongerechtigheid gehoorzaam, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des tnenschen die het kwade werkt, eerst van den Jood en ook van den Griek; maar heerlijkheid en eer en vrede een iegelijk die het goede werkt, eerst den .lood en ook den Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Wie ooren heeft om te hooren, die hoore! Amen.

Sluiten