Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin kan ik mij niet vinden, ik heb een' anderen Jezus noodig.

Een' anderen Jezus! Voorwaar, daartoe behoeft gij niet ver te zoeken. De wereld heeft zich reeds een anderen gevormd. Naast den Christus die in zijne kerk leeft, vindt men een dooden afgod, een schijnbeeld van Jezus, aan hetwelk de wereld hare taal in den mond legt. Zie hier wat de wereld dezen dooden afgod laat zeggen. Maar wat spreek ik van de wereld! Niets is in staat om ons of te overtuigen of te verleiden, indien wij niet overtuigd of verleid willen worden. Wat is de wereld ? Het is de vorst dezer wereld, het is de duivel, in ons hart, die ons verleidt met schoone redeneeringen en die dien dooden afgod, dien valschen Jezus schept, die schijnbaar niet onderscheiden is van den waren, ja, die veel aantrekkelijker schijnt dan de ware. Het eenig onderscheid is, dat de eerste van marmer is, en dat gij, wanneer gij u aan hem wilt vastklemmen, gevoelt dat hij u van koude doet verstijven.

Zie hier dan het evangelie, waarmede de tegenwoordige eeuw ons hart verleidt. Gij vraagt, of er ook weinigen zullen zalig worden. Stel u gerust — zoo luidt liet antwoord — gij hebt verkeerde denkbeelden omtrent de zaligheid. Indien gij wel begrijpt wat eigenlijk de eeuwige zaligheid is, zult gij weten dat het denkbeeld zelf van zaligheid, de onmogelijkheid van een eeuwig verderf in zich sluit. De zaligheid is iets inwendigs, het is de godsdienstige aanleg onzer natuur; die kan nooit verloren gaan, onze natuur toch is onschendbaar; er kan sprake zijn van eene meerdere of mindere mate van zaligheid, doch nimmer is er sprake van leven of dood. Maar „het woord van Jezus, het geschrevene woord," antwoordt gij. — O, — is het weder-antwoord, — wat het geschreven woord betreft, vooreerst moet men veel op rekening zetten van de joodsche dwalingen en opvattingen deischrijvers, liet is nog zoo zeker niet, dat alles wat zij ons als redenen van Jezus mededeelen inderdaad zijne woorden zijn. Het leerstuk van de goddelijke ingeving der Heilige Schrift is eene verouderde leer, die door de wetenschap wordt veroordeeld. De

Sluiten