Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods-, dat is te zeggen, voortaan zult gij hem zien als rechter en niet langer als Verlosser.

Ik moet kort zijn en mijne gedachten zamen vatten: schenkt mij hierbij al uwe aandacht, want deze dingen zijn zeer ernstig. Kr is een dag der genade, een tijd, gedurende welken de deur geopend blijft, waarin Jezus op onze straten leert en ons aan zijne tafel noodigt. Dat is de tijd waarin de roepstemmen tot ons komen, de tijd waarin zijne vredeboden worden uitgezonden in alle plaatsen, op de markten en in de straten der stad, op de wegen en langs de heggen, om tot de bruiloft te noodigen. Die tijd is het heden. Het heden, bedenkt dit wel! Jezus onderwijst ons; wij eten en drinken in zijne tegenwoordigheid. Zijn wij niet lidmaten der kerk, maken wij niet gebruik van hare genademiddelen? Maar die kerk, die zichtbare kerk, die gelijk is aan het net geworpen in de zee dat alle soorten van visschen opneemt, die kerk, in welke wij door het water des doops werden ingelijfd, in welke wij het woord Gods ontvangen en zelfs belijden aan dat woord te gelooven, die kerk, in welke Jezus zich aan ons mededeelt in het brood en den wijn van het nachtmaal: die kerk is slechts liet voorhof, het ruime, breede voorhof, dat het heiligdom omringt. Tusschen dat voorhot en het heiligdom is die deur, welke openstaat opdat wij door haar in het heiligdom zouden ingaan. Het voorhangsel is gescheurd en wij hebben vrijheid om in de heilige plaatsen in te gaan, door het bloed van Jezus, van hem die de versche en levende weg is, welken weg hij voor ons heeft ingewijd. \V ij hebben vrijheid 0111 door het voorhangsel, dat is door zijn eigen lichaam, binnen te gaan. Maar eenmaal valt het voorhangsel neer en wordt de deur gesloten. Dan zult gij die in het voorhof zijt gebleven met verwondering, met schrik, met wanhoop ontwaren, dat dit voorhof niet de tempel, noch die aardsche kerk de hemelsche kerk was, en dat het oordeel begint bij het huis Gods. Bedriegt dan u zeiven niet! De zichtbare kerk rijpt voor het oordeel, en indien gij tot geene andere kerk behoort dan tot die zichtbare, dan rijpt

Sluiten