Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook gij voor liet. oordeel. De deur wordt gesloten en gij zijt buiten.

Buiten! Begrijpt gij den omvang van dat kleine woord ? Buiten! Buiten Christus, buiten God. In de buitenste duisternis; duisternis voor 't verstand, duisternis voor 't hart, duisternis inen uitwendig. Ziet, hier beneden in het voorhof worden we nog beschenen door de stralen van het licht dat in het heiligdom brandt; die stralen beschijnen ons door de geopende deur, de lamp van het heiligdom werpt op ons een Hauwen weerschijn. Zoo hier beneden de zon nog niet tot hare volle middaghoogte is gekomen, toch doet ons het zachte licht van de ster der hope, die ons bestraalt, haren glans vermoeden. Maar, wanneer de deur zal gesloten zijn, dan worden die stralen onderschept en zal ook de ster der hope uitgebluscht worden. In het voorhof te zijn, dat zegt nog buiten te wezen. Bedriegt u zeiven niet. Dat de lichtstralen die u beschijnen er u toch niet toe brengen u zelveii te misleiden omtrent den diepsten grond uws harten; dat hart blijft in duisternis gehuld, zoolang gij niet door de deur zijt ingegaan. Nadat de lieer des huizes zal zijn opgestaan en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur tc Moppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open; en hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen tc zeggen: wij hebben in uwe tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt op onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt: wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Merkt het op, hoedanig zij zijn die buiten gesloten worden. Zij denken dat zij reeds zijn ingegaan. Zij hebben den Heer gehoord; zij noemen hem: Heere, Heere; zij hebben voor zijn aangezicht gegeten en gedronken; hij heeft hen verzadigd, gelijk hij op wonderbare wijze de menigte verzadigde die hem volgde, en gelijk hij op wonderbare wijze zijne gemeente voedt aan de tafel des nieuwen Verbonds. Niets uitwendigs heeft hen ontbroken, slechts is hun hart koud en dood gebleven; zij oefenden de kracht van

Sluiten