Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt alles openbaar, en dat volle licht volbrengt uitwendig wat zij inwendig niet hebben willen ondergaan; zij hebben niet willen ingaan door de deur, welnu, zij blijven daarbuiten; zij zijn gebleven wat zij waren: werkers der ongerechtigheid; zij zijn niet gewasschen, zij zijn niet gereinigd, zij zijn niet gerechtvaardigd, zij zijn niet geheiligd geworden. Daar staan zij zonder bruiloftskleed, slechts bedekt met de verscheurde en bebloede lompen hunner ongerechtigheid, en het: gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt," klinkt hun uit den mond des rechters tegen.

Want zijn rijk is het koninkrijk van God, zijne stad is de heilige stad. In het Jeruzalem daarboven za! niet inkomen iets (fat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het bock des levens des Lams.

Indien gij eenigszins geloof' hecht aan liet woord van Jezus, indien gij gelooft dat het schriftwoord hetwelk wij heden overdachten in waarheid eer woord van Jezus is, indien de verklaring die gij met de gemeente aflegt, wanneer gij u met haar om den nachtmaalsdisch schaart, dat gij het woord van God gelooft vervat te zijn in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, indien die verklaring niet geheel een vorm en eene leugen is: dan /.ijt gij in dit uur in de overtuiging bevestigd dat niet allen den hemel zullen ingaan, dat zelfs velen niet zullen ingaan, en dat men door die nauwe deur moet ingaan. Welnu, zal het dan te vergeefs zijn, dat niet een mensch, maar Jezus zelf, gedrongen door zijn groote liefde voor uwe zielen, u in dit uur het zoo dringend woord heeft doen hooren: Strijdt om in te gaan door de enge poort ? Zult gij u nogmaals aan de teederheid en aan den ernst van dat woord onttrekken door te zeggen: dat moet anders worden uitgelegd? Kan het anders worden uitgelegd dat woord : Strijdt om in, te gaan door de enge poort ? Maar misschien zijn er onder u die zeggen: ik beu reeds ingegaan. Tot dezen heb ik nog een woord eer ik eindig.

Sluiten