Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderen aan ? Dan ware liet bevorderlijk voor de rust van maatschappij en kerk om zich met die boeken, voor achttien eeuwen geschreven, niet meer te bemoeien, niet anders althans dan als met eene studie der oudheid.

Door deze prediking wensch ik mede te werken 0111 u liet belang, het tegenwoordige en persoonlijke belang der vragen die thans aan de orde van den dag zijn, te doen waardeeren. Ik wensch alzoo door dit woord den oorlog te verklaren, waaraan? Aan eene of andere godgeleerde richting? Geenszins. Daarover verheugen zich sommigen en worden anderen geërgerd of bedroefd. Neen, maar den oorlog te verklaren aan die ergste onzer vele geestelijke krankheden: onverschilligheid en gevoelloosheid op godsdienstig gebied. Gelooft gij aan wonderen, welnu, weet dan ook waarom gij daaraan gelooft, wat gij in dit geloof bezit. Gelooft gij niet aan wonderen: welnu, onderzoekt dan of gij, door daaraan niette gelooven, ook iets mist, iets kostelijks, iets zeer begeerlijks mist.

Maar wat zal ik doen om u van het liooge gewicht en de gegrondheid van het geloof aan wonderen te overtuigen, 11 te overtuigen dat een Jezus zonder wonderen geen Jezus meer is, en dat wij hem niet kunnen missen? U inwijden in den doolhof van wetenschappelijk onderzoek? I)e lessen van natuurkunde en geschiedenis en wijsbegeerte opzamelen 0111 u aan te toonen dat het geloof aan wonderen niet alleen niet onredelijk, maar alleen redelijk, en dat het niet gelooven daaraan onredelijk is? De weg is lang, maar daarom wel te betreden; ook moet hij betreden worden, alleen niet op den kansel. Een korteren hebben wij u aan te wijzen, die kortere is tevens de levensweg, en dezen hebben wij te betreden. Die weg is de eenvoudige uitlegging van hetgeen de Jezus der evangeliën is, om nu ,'erder den Geest te laten getuigen in uwe harten voor dien Jezus, opdat gij moogt gelooven en belijden dat hij is de Christus, de zone ( Jods. Mocht ik er in slagen door eene eenvoudige ontleding en toepassing van een schijnbaar zeer -onbelangrijk deel onzer evangelische geschiedenis, Jezus iets nader tot u te brengen, en daardoor 11 nader tot hem.

Sluiten