Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt, bij do eerste vrije werkzaamheid der zintuigen! In één woord, iets van hetgeen wij ons van de opstanding voorstellen gevoelen wij bij herstelling uit krankheid. Hoe komt het nu dat dit gevoel niet gebleven is? Waarom heeft die zaligheid slechts enkele dagen, enkele uren wellicht, aangehouden? Waarom beeft uw gelaat met het vroegere waas der gezondheid ook weldra de vroegere rimpels en plooien weder aangenomen, die teekenen van zorg en ontevredenheid? Waarom is uwe genezing, hoe zeer nog versch in het verleden, toch weldra voor u een vergeten verleden geworden? Is misschien toen gij van het ziekbed verroest, met u verrezen deze of die begeerlijkheid, deze of die hartstocht, deze of gene eerzucht, deze of gene haat? Hoeft het vleesch, toen liet zijn vroegeren glans weer aannam, ook zijne ontembare vijandschap togen den geest weder aangenomen, zonder dat gij u opmaaktet om die te bestrijden? Hebt gij ook wellicht zeer spoedig vergeten wat u gezegd was geworden in die lange slapelooze nachten uws lijdens, de stem diens geestes, die voor u heenging in uw waken? Hebt gij wellicht al die openbaringen als ijlhoofdige droomen tot do ziekte beboerende aangemerkt? O, dan begrijp ik dat gij weldra uwe genezing vergeten zijt; dan begrijp ik dat gij niet vergenoegd zijt en geen rust hebt. Ik begrijp hot dat gij behoort tot degenen die daar zeggen: Jezus is niet meer op aarde, ik kan in hem niet gelooven. Maar dit zeg ik : gij zijt onbevoegd 0111 daarover te oordeelen. Gij zijt niet, mot de schoonmoeder van Simon Petrus, opgestaan, 0111 hem in uw huis te zoeken. Wel had hij u de hand gereikt 0111 u op te heffen van hot ziekbed; maar die hand hebt gij losgelaten en van zijn blik hebt gij 11 afgewend. Gij zijt niet opgestaan 0111 hem te dienen.

Zie hier mijn tweede beeld. Ik onderstel dat het niet alzoo zij als ik daar beschreef. Ik denk mij iemand in dezo vergadering — ik hoop dat er dezulken aanwezig zijn — die eene dergelijke ervaring van genezing gemaakt heeft als de eerst beschrevene, maar dio deze ervaring op andere wijze heeft gebruikt. Ik denk mij iemand,

Sluiten