Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priesterlijke instelling, die, terwijl zij op de verbeelding werkt, slechts geschikt schijnt te zijn om het geweten in verwarring te brengen?

Is dit de zending van Jezns Christus: ons onder de vergankelijke vormen dat eenwig blijvend karakter te doen onderscheiden? Is dit de aanbidding in geest en in waarheid: onzen godsdienst meer en meer, zoo wel in beginsel als in toepassing, van alle israelietische elementen te zuiveren?

Indien dit zoo is, dan moeten wij erkennen dat de christelijke kerk tot nu toe in eene zonderlinge dwaling beeft verkeerd, eene dwaling wel geschikt 0111 de meest sombere gedachten in onzen geest te doen oprijzen omtrent het bestuur der Voorzienigheid; niet alleen liet Katholicisme, als het zijnen eeredienst naar de vormen van het O. V. heeft geregeld, maar vooral ook het Protestantisme, als het al zijne instellingen en zijne geheele theorie gegrond heeft op de uitspraken der Schrift, d. i. op eene verzameling van boeken van israelietischen oorsprong, van israelietischen vorm en van israelietischen geest. Evenwel zou het toch mogelijk wezen, dat do menschheid werkelijk achttien achtereenvolgende eeuwen in eene dwaling had verkeerd; en hoewel zoodanige dwaling haar weerga niet zoude hebben, zoo zijn wij daardoor nog niet gerechtigd om er de mogelijkheid van te ontkennen. Zij die gelooven dat zulks werkelijk liet geval is, moeten den moed hebben om tot op den bodem hunner gedachten door te dringen, om voor geene gevolgtrekking terug te deinzen, en vooral 0111 hunne gedachten niet te bewimpelen; zij moeten er onverschrokken voor uitkomen, dat de kerk tot nu toe heeft gedwaald in de samenstelling harer leerstukken en instellingen.

Maar hebben wij,... ik zeg wij, ieder onzer, zonder godgeleerde kennis, zonder ons met de schoolsche twisten in te laten,.. een kenmerk om de waarheid te onderscheiden, of zijn wij aan de willekeur en aan de bewegelijke meeningen der godgeleerdheid overgeleverd ? Laat ons zien. Het beweren dat ons de kennis van de kern der zedeleer, door Jezus Christus van liet omhulsel

Sluiten