Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beteekenis om ons een ideaal af te spiegelen, maar zij bezitten de kracht niet om het ons te doen verwezenlijken.

Door de wet is de kennis der zonde. Onze Christelijke opvoeding is hetgeen de wet voor de [sraelieten was: een tuchtmeester tot Christus; zij is niet Christus zelf, zij is de zaligheid niet.

Door de net is de kennis der zonde. Terwijl ik van deze wet sprak heb ik schijnbaar nog slechts gesproken van het eerste gebod ; evenwel zult gij hebben opgemerkt dat ik in de verklaring daarvan het niet heb kunnen scheiden van het tweede, de liefde tot den naaste, omdat zij inderdaad één zijn. Zoolang wij ze scheiden kunnen wij ons ze)ven wel diets maken dat wij God liefhebben; maar zoodra wij zien dat God de liefde tot den naaste eischt, en wij Hem slechts in den naaste mogen en kunnen liefhebben, gelijk Hij zelf liefheeft, dan zien wij wat het zegt om God lief te hebben en wij hebben den moed verloren om te zeggen dat wij Hem liefhebben.

Toch moeten wij er tot eiken prijs toe komen 0111 Hem lief te hebben, wij moeten komen tot de rechtvaardigheid en kunnen er niet in toestemmen om van de rechtvaardigheid af te zien zonder toe te stemmen in onzen dood. Kr van af te zien om naar de lechtvaardigheid te streven staat gelijk met zijn eigen doodvonnis te teekenen: daardoor bereidt men zich eene trapswijze uitdooving van alle vermogens van den geest, eerst de hoogere zedelijke, daarna de lagere verstandelijke vermogens; en langzaam verzinkt men in den bodemloozen afgrond.

L>e tijd veroorlooft niet dat ik u ditmaal nog het middel, het eenige middel ter rechtvaardiging dat God in zijne genade ons aanbiedt, nader omschrijve; ik lioop, zoo God wil, daarover een volgenden keer tot u te spreken. Toch kan ik u niet van hier laten gaan zonder er u althans op gewezen te hebben.

Sluiten