Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstig gevoel bedoelt, wij dan komen tot eene leerstelling, die of niet de minste beteekenis heeft, óf, indien zij die heeft, ons terugvoert tot de rechtvaardiging door de werken der wet, daalde hoogste uitdrukking van het godsdienstig gevoel de kennis deiwet is, de kennis van God als den Wetgever. Als dus de Apostel van de rechtvaardiging door het geloof spreekt, beteekent dit niet dat wij gerechtvaardigd worden door ons onbestemd godsdienstig gevoel, of door het geloof in God als den Schepper en Wetgever ; maar wat hebben wij nadere verklaring noodig? Beschrijft hij niet zelf het geloof waarvan bij spreekt ? Zegt hij niet zeer bepaaldelijk dat de rechtvaardigheid niets anders is dan het geloof in Jezus Christus? Waarlijk, dit eenvoudig beroep op de woorden des Apostels zoude voldoende zijn om ons van de waarheid zijner stelling te overtuigen, indien het vooroordeel, dat nimmer krachtiger is dan wanneer liet op het uitleggen van eenig liijbelwoonl aankomt, geen middel had gevonden om het woord des Apostels aldus te wenden, dat men er de aanbeveling in vindt van denzelfden weg der rechtvaardigmaking welks bestrijding hem zoo zeer ter harte gaat. Men zegt dat het geloof in Jezus niets anders beteekent dan het vertrouwen, door het zedelijk overwicht van een verheven niensch onwillekeurig gewekt in geesten die rtog niet op zijn hoogte staan. Elk gemoed dat het bestaan en de rechten van het godsdienstig gevoel in zich erkent zal Jezus Christus als zijn meerdere vereeren, daar bij hem liet godsdienstig gevoel tot zulk eene verhevene hoogte ontwikkeld is als bij niemand anders gevonden ivordt. Jezus Christus is meester op godsdienstig gebied, gelijk deze of gene meester is op bet gebied der wetenschappen, een ander op dat der kunsten, weder een ander op dat der staatkunde; maar de levensroeping die men dien meester toeschrijft, liet doel en de uitwerking van zijn voorbeeld, zullen juist strekken om hein overbodig te maken .Men neemt bet geloof in Jezus weg 0111 er het geloof van Jezus voor in de plaats te stellen, zulk een geloof als hem zelven jegens den Vader bezielde. Hieruit volgt dus dat de zondaar gerechtvaardigd zou worden niet door het

Sluiten