Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner vrienden. En toch: zijne hand weerhoudt de legioenen engelen die tot zijne bevrijding gereed staan. En toch ... hij sterft.

Wij zouden u nog meer kunnen noemen; maar waar zouden wij eindigen als wij iedere tegenstelling van eer en vernedering, van recht en onrecht, die zijne verschijning oplevert, in uw geheugen wilden terugroepen? Hij weet van den beginne wie hem verraden zal; en toch heeft hij in de keuze van Judas den wil des Vaders erkend, hij laat den verrader toe in den kring zijner vrienden, diens duistere blik verstoort zijne kalmte niet en de koude aanraking der slang doet zijn liefdevol hart niet verstijven. Hij weet dat de groote schare, die hem volgt en nog tot het laatste toe de straten zal doen weergalmen van hare Hosanna's, hij weet dat die schare slechts op een teeken wacht om zich eendrachtig te verzetten tegen de geheime, maar machtige en heillooze tyrannie der priesters en hem op den stoel van Mozes te plaatsen die meerder was dan Mozes, maar: ,dc schriftgeleerden zijn gezeten op den stoel van Mozeszegt hij, „daarom al wat zij u zeggen dat gij honden zult, hoiult dat en doet het." Hij weet dat die schriftgeleerden zeiven zich naar zijne eischen zullen schikken en vele van zijne hervormingen zullen toelaten, mits de Zoon van David zich op den troon zijns vaders plaatse, maar... „ Wiens is dit opschrift ? ' vraagt hij en doet zich een schattingpenning toonen. „ Geeft dan den leeizer wat des keizers is," voegt hij er vermanend bij.

Eindelijk: de strijd wordt het zwaarst als juist op het oogenblik dat zijne macht over de gemoederen ten hoogsten toppunt gestegen en het enkele woord: de Meester wil liet, voldoende is om beiden, engelen en menschen, de bevelen zijns monds te doen volbrengen, als hij, zeg ik, juist op dat oogenblik zich laat boeien in Gethseinané door de dienaren welke de overheid op hem afzendt, veroordeelen door den hoogen raad zijns volks, en ter strafplaats geleiden door de krijgsknechten des Keizers.

* Toen de volheid der tijden gekomen was," zegt onze Apostel, ,heeft God zijnen Zoon gezonden in de wereld, geltoren uit eene vrouw, geltoren onder de wet."

Sluiten