Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

,.lk vind geenc schuld in hem." Dit was het besluit van Pilatus. Daarin bedroog zich Pilatus, de romeinsche landvoogd, de heiden. Ik vind gecne schuld in hem : hij bedoelde daarmede dat deze gevangen man, die zich voor een koning hield in het rijk der waarheid, niet gevaarlijk was voor den staat, voor de rust der maatschappij, voor bet behoud van de romeinsche provincie, voor de rechten en belangen van zijn keizerlijken meester. Een ander gebied toch van schuld of onschuld had hij afgewezen, toen hij daar zoo wegwerpend had gesproken: wat is waarheid?

„Ik vind geen schuld in hem." Welnu daarin bedriegt hij zich en toont zich, hoe verstandig ook overigens, zeer kortzichtig en met al zijne verlichting en jodenverachting, een recht blinde heiden. Onschuldig, uit dit oogpunt van schuld en onschuld, is deze gevangen koning geenszins. Onschuldig, niet gevaarlijk voor de rust van maatschappij en staat, neen, dat is hij niet: getuige daarvan die woedende menigte, die aangehitsten, die aanhitsende priesters daarbuiten. Weldra dreigt u de oproervlam, o Romein! en slaan die duizenden aan het muiten en moorden, 0111 diens onschuldigen, diens gevangenen konings wille, zoo gij hem loslaat. Onschuldig is hij niet: rustverstoorder is hij, die wonderdoener uit Galilea, die aan blinden de oogen opent, melaatschen reinigt, dooden opwekt. Rustverstoorder alomme waar hij in synagoge en tempel, in Galilea en Jeruzalem verschijnt, tot zelfs in uw rechthuis, gij hebt het ondervonden. Rustverstoorder! Zoo zult gij zelf oordeelen, als gij ter liefde voor den vrede in de u toevertrouwde provincie, hem overleveren zult ter kruisiging. Rustverstoorder! Zoo zullen uwe Cesaren oordeelen als zij zijne dienaren als uit den grond zullen zien oprijzen met de getuigenis der toekomstige wereld in het midden dezer tegenwoordige, en het te vuur en te zwaard zullen verbieden om te spreken van die toekomstige wereld en van haren onzichtbaren koning. Rustverstoorder! Zoo zul-

Sluiten