Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THOMAS, VAN TWIJFEL GENEZEN.

En I homas, een van de twaalve, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus [daar\ kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in zijne handen niet zie het teeken der nagelen, en mijnen vinger steek in het teeken der nagelen, en steek mijne hand in zijne zijde, ik zal geenszins gelooven. En na acht dag*n waren zijne discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; [en] Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uwen vinger hier, en zie mijne handen, en breng uwe hand en steek zo in mijne zijde, en wees niet ongeloovig maar geloovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heer en mijn (ïod. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zoo hebt gij geloofd: zalig, die niet zullen gezien en [nochtans] geloofd hebben. Johanxbs XX : 24 — 29.

Reeds negen dagen waren er verloopen sinds de laatste kreet vernomen was van de stervende lippen des gekruisigden, wiens woord voor zoo velen ten leven was geweest. De tiende avond daalde neder sedert den avond van dien nooit vergeten Vrijdag des kruises, waarop het graf gesloten was in Jozefs hof, het graf waar zoo veel hoop in lag begraven. Andermaal was het Sabbath geweest, andermaal had de eerste werkdag der week den menseh geroepen tot den avbeid, de zon ging op en onder en weder op, alsof ei niets geschied ware op den kruisheuvel, geene ordeningen Gods geschonden, geene zijner wetten verbroken. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste, de tweede,

Sluiten