Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Andreas, Simons broeder, en Filippus van Bethsaïda. de eersttoegebrachten van de vroeger zoo ongeloovige broeders, Judas Lebbeüs en Jakobus den kleine en Simon den ijveraar. Zij allen, wien hun gansche oude wereld met het kruis den bodem was ingeslagen, zij allen beleden eenstemmig: de Heer is waarlijk opgestaan! Wij hebben hem gezien, hem gehoord, hij was met ons aan den disch. Thomas kende hen wel, deze medejongeren, deze vrienden. Hij kende hun ernst, hunne treurigheid; hij wist wel hoe geloofwaardig zij waren, dat zij niet haastig waren om te gelooven, veeleer geneigd om het ergste te vreezen. Hij wist hoe het kruis hen had verbrijzeld. Nu ziet hij hen kalm, blijmoedig, vol geloof en hoop... Maar neen, hij kan hunne getuigenis niet aannemen. Heeft hij zich niet reeds genoeg laten misleiden en verblinden door zijne en hunne idealen ? Daar is slechts ééue werkelijkheid: het kruis. Dat alleen ziet hij in de wijde wereld. Onderwerpen wij ons aan die werkelijkheid, smaken wij er al de bitterheid van; slechts geene idealen meer, geene misleidingmeer! „ Indien ik in zijne handen niet eie het teeken der nagelen, en mijnen vinger niet steek in het teelcen der nagelen, en steek mijne hand in zijne zijde, ik zal geenszins gelooven.'' Dus luidt zijn antwoord, dus luidt het acht dagen lang, van Zondag tot Zondag.

„Indien ik in zijne handen niet zie liet teeken der nagelen, en mijnen vinger niet steek in het teeken der nagelen, en steek mijn hand in zijne zijde, ik zal geenszins gelooven." Hoe verstandig, zegt wellicht menigeen, was dat antwoord; hoe duidt het aan nuchtere wijsheid, heldere kritiek. Hoe goed heeft die Thomas Didymus ingezien dat eigenlijk alleen zinnelijke waarneming zekerheid geeft en dat al het overige is nevel en poëzie. Hoe vast staat hij daar in zijn mannelijken eisch van waarneming en ervaring, tegenover de droomende en bespiegelende en idealen scheppende medejongeren. Hoe hoog staat hij boven hen. Hoe is hij zijnen tijd vooruit. Hoe vreemd, zulk een wijsgeer der ervaring te vinden bij het volk der zieners, bij het profetische Israël!

Sluiten