Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk. Wie die hem liefheeft zou hem niet herkennen? Het is zijn groet, zijn woord: Vrede zij ulieden, die groet, dat woord, dat niet alleen vrede wenscht maar vrede geeft. Hij alleen kent zoo de geheimste gedachten en weet medelijdend in te gaan in de diepst gevoelde behoeften. Wie zou het hem gezegd hebben welken eisch deze discipel gesteld had om aan zijne opstanding te gelooven? Maar nu, dien eisch radende, zijn discipel doorgrondende, spreekt hij liet verootmoedigende en toch vertroostende woord, het woord, dat den discipel van schaamte ter aarde doet zinken en toch van blijdschap ten hemel verheft, het woord: Jireng uwen vinger hier, en zie mijne handen, en breng uwe hand en steel• ze in mijne zijde, en wees niet ongeloovig maar geloovig."

„Breng uwen vinger hier en zie mijne handen, en breng uwe hand en steek ze in mijne zijde." Zou hij dat gedaan hebben? Zou Thomas die proef nog noodig geacht hebben? Behoeft hij nog het getuigenis zijner zinnen 0111 te gelooven? O, voorzeker, hij zou zich zulk eene proefneming geschaamd hebben. Kunt gij u Thomas voorstellen, de hand uitstrekkende en in de zijde van Jezus stekende om de teekenen zijner wonden te tasten, en dan, na die proefneming, voor den Heiland nederknielende met de aanbiddende hulde: „mijn Heer en mijn God!"? Neen, een ander getuigenis als dat der zinnen doet den apostel opstaan uit de dooden. Die wereld des geestes, die wereld van heiligheid, liefde, kracht, eeuwig leven, die het woord van Jezus hem had geopenbaard, maar die met zijn dood was begraven, die wereld herrijst in het hart des discipels, nu hij haar terugvindt in den blik, in het woord des verrezenen. Die blik, dat woord zoude hem niets gezegd hebben, en geen geloof zou in hem ontstaan zijn, ware niet reeds het hart daarvoor ontvankelijk geworden door den Heiligen Geest, die gedurende Jezus' aardsche leven bij hen was maar die in hen zou komen. En daarom ook verschijnt de verrezene niet daar waar deze ontvankelijkheid, deze voorbereiding door het woord niet bestaat, niet aan Kajaphas niet aan Pilatus

Sluiten