Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duisternissen worden opgehelderd; de weg in het labyrinth der natuur, wier verborgen zin wordt ontdekt? Maar genoeg reeds. Hier zouden wij met Johannes moeten zeggen, dat de wereld zelve dc geschrevene boelen niet zou bevatten. Zulk eenen vriend te bezitten die almachtig is en getrouw, teeder en medelijdend, die menscli is om ons te verstaan, God om ons te verhooren, behoeven wij meer? Wat nu zoudt gij zeggen van hem, die, zulk een vriend gevonden hebbende, hem ging verraden, verloochenen, overgeven, de belijdenis van zijn naam af liet hangen van eigen belangen of goedkeuring der menschen? Welk oordeel zoudt gij vellen over Thomas, indien hij op het oogenblik dat hij aanbiddend nederknielt zich had laten terughouden door de gedachte: AVat zal men er van zeggen? wat de wereld? wat de synagoge? wat de andere jongeren? bederf ik niet ganschelijk mijne maatschappelijke positie? indien hij in dier voege tot den verrezene had gesproken: waart gij niet gekruisigd geworden en ware er geen banvloek uitgesproken over degenen die u als den Christus belijden, dan, ja dan zou ik zeggen. . ..

Maar neen, dit is onmogelijk. De zoodanige kan niet zeggen : Mijn Heer en mijn God! O beproeft liet niet; want velen zijn er die het beproeven 0111 te gelijk ja en neen te zeggen, om te belijden en te verloochenen. Zoo iemand ooren heeft 0111 te hooren die lioore. Amen!

Sluiten