Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof in God. Gij zoudt niet opkomen in het bedehuis, indien gij meendet dat er geen God is tot wien men bidden moet en bidden kan.

Maar anders wordt het, wanneer wonderen geloochend worden, niet in naam van het naturalisme, althans niet met de bewustheid daarvan, maar in naam van het geestelijk leven der gemeente zelve. Alsdan heeft de gemeente te onderzoeken en te antwoorden, mag niemand vreemd blijven aan dien strijd.

Is het waar dat wij de wonderen niet alleen zonder schade konden missen, maar zelfs dat wij door die te missen zooveel beter, zooveel geestelijker zouden worden, en dat zij hoogstens voor ontwikkelde en zinnelijke menschen eene voorbereiding, altijd van dubbelzinnige waarde, kunnen zijn voor eenen meer geestelijken godsdienst; welnu, wat aarzelen wij dan? Laat onsTle wonderen loochenen en vrede stichten in de kerk!

Dit nu wordt beweerd. Niet om ons van Christus aftetrekken, maar om ons door eene eenvoudigere, meer menschelijker voorstelling, die alleen, zegt men, in het raam der geschiedenis past, hem nader tot ons te brengen, wordt de bovennatuurlijke Christus, de Christus der Evangeliën door velen geloochend. Laat ons door die nevelgestalte heen, zoo roept men ons toe, den helderen, onbevooroordeelden blik vestigen op den profeet van Nazareth, die stierf aan het kruis.

Wonderen, zoo luidt de ontkenning in haren edelsten vorm, wonderen, gesteld zij waren mogelijk, wat zijn zij dan uitwendige steunsels voor eene waarheid die ze niet behoeft? Wat is eene waarheid, die nog van buiten behoeft gesteund te worden en die niet door hare eigene kracht bestaat? Zoodra men de waarheid moet bewijzen anders dan door haar zelve verzwakt men hare werking. Waarheid kenmerkt zich door hare eigene klaarblijkelijkheid, de zedelijke en godsdienstige, het meest. Die nog om te gelooven wonderen behoeft, begrijpt de geestelijke natuur van liet geloof niet en heeft de overtuigende en levendmakende kracht der waarheid niet ondervonden. Die nog om in Jezus te gelooven, om hem als den Christus te erkennen, zijne

Sluiten