Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gemeente? Vergelijkt dan verder met deze beschrijvingen van het christelijk leven, die van liet historische leven van den Christus in de Evangeliën en verklaart het eene door het andere en oordeelt of alles niet samenhangt en aan elkander verbonden is als een levend organisme: het leven van Christus buiten en het leven van Christus in ons. Oordeelt of hetgeen de Christus begonnen is te zijn buiten ons, hij het niet voortgaat te zijn in ons. Oordeelt of het genoeg is dat wij aan een verlossing gelooven buiten ons geschied, volbracht door den dood en bevestigd door de opstanding van Christus, indien wij ook niet in al de kracht dier woorden, die noch vergrootende noch zinnebeeldige spreekwijzen zijn, met Christus der wereld gekruisigd zijn. begraven met hem in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dooden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders alzoo ook wij

in nieuwigheid des levens wandelen zouden. — Want hoort

ook nog dit woord van den Apostel en gevoelt zoo mogelijk dat het geene beeldspraak maar werkelijkheid is, — indien wij met hem ééne plante geworden zijn in de gelijkmukinge zijns doods, zoo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding, dit wetende dat onze oude mensch met hem, gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer der zonde dienen (Rom. YI: 5, 6).

Nieuwheid des levens, christelijk leven! Verstaat gij dat? Helaas, wanneer wij het verlossingswerk op uitwendige wijze opvatten en er het geestelijk, d. i. het menschelijk en zedelijk karakter

van miskennen, hoe zouden wij dan kunnen verstaan wat christelijk

leven is? Ziet, de eenen verstaan daaronder werken, werken van godsdienst en van liefde, eerediensten, gaven, aalmoezen, christelijke maatschappijen en vereenigingen. Maar zoo weinig de vruchten het leven zijn van den boom, zoo weinig maken de werken liet christelijk leven uit. Is het christelijk leven niet een leven verborgen met Christus in God, een leven van inwendige gemeenschap met God, een leven van inwendigen strijd en gebed, een leven bestaande in hetgeen de Apostel noemt een aanschouwende van

Sluiten