Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het geestelijke lichaam der opstanding. Die opstanding nu der rechtvaardigen is ook de verheerlijking der natuur, dier natuur die, nu der ijdelheid onderworpen, de openbaring verwacht der kinderen Gods, om oolc zelve vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods (Kom. VIII: 19—21).

Het beginsel dier verheerlijking der natuur door de gemeente is gegeven in de opstanding van Jezus Christus uit de dooden. Dit onderwerp kunnen wij thans niet verder ontwikkelen. Ik eindig met ééne opmerking. De beste wijze om ons geloof aan die opstanding te belijden bestaat daarin dat wij dit woord van den apostel Johannes in praktijk brengen: een iegelijk die deze hope op hem. heeft, die reinigt zich zeiven, gelijk hij rein is (1 Joh. III: 3), en dit andere woord van den apostel Paulus: Indien gij naar het vleesch leeft, zoo zult gij sterven', maar indien (/ij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zoo zult gij leven. (Rom. VIII: 13). Zien wij toe dat wij den loochenaars van 's Heeren opstanding geen recht geven ons deze beschamende vraag toetevoegen: zijn wij vleeschelijker dan gij? Zijt gij geestelijker dan wij? Amen.

Sluiten