Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat mij u kortelijk antwoorden. Wat wij in overeenstemming met de apostolische schrift beweren, is geenszins dat God soms op plotselinge en in onze oogen althans willekeurige wijze ingrijpt om door eene onmiddellijke daad zijner almacht het zegel te drukken op het woord zijner gezanten; maar het is dit, dat in Jezus Christus de volheid der godheid woont lichamelijk, en dat er dus in hem verzoening is voor alle tweespalt der menschelijke natuur, ook die van lichaam en geest, genezing voor al onze krankheden, lichamelijke zoowel als geestelijke. In zijn naam geschieden alle verlossingen van onze veelvuldige ellenden.

Het is dan ook de vraag niet: waarom werkte God toen alzoo en thans niet; maar het is de vraag: hoe werkt diezelfde naam, hoe openbaart zich dezelfde kracht in de verschillende tijden? En dan zou het niet moeilijk zijn aan te wijzen, dat het juist een teeken is der volbrachte verzoening, dat diezelfde naam hoe langer zoo meer middellijk werkt, en dat diezelfde gaven des H. Geestes die wij in de apostolische kerk op min of meer onmiddellijke wijze zien werken, ook die der genezingen, thans zijn opgenomen en onder veelvuldigen strijd bewaard worden in de christelijke gemeente. Of is het niet de vrucht van de werking des H. Geestes, al wordt die ook miskend, dat de arme thans op standvastiger, verstandiger en duurzamer wijze geholpen wordt door de werkzaamheid van kerk en staat, dan zoo lang hij zijne redding zocht in de willekeur van persoonlijke aalmoezen ? De oude wereld kende evenmin het beginsel der kerkelijke armverzorging, de liefde deigemeente voor hare leden, als dat zij de armen beschouwde als leden der maatschappij, jegens wie de maatschappij verplichtingen had te vervullen. En wat krankheid betreft, ofschoon de onmiddellijke genezingen wel niet tot de onmogelijkheden behooren, om u te overtuigen dat de gave der genezing ook niet geweken is uit de christelijke gemeente, heb ik u slechts te wijzen op deze twee steeds duidelijker in het oog vallende verschijnselen: vooreerst de sinds en door het christendom steeds toenemende kennis en aanwending der in de natuur aanwezige krachten tot genezing van

Sluiten