Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waar het geloof in liefde werkende is, leert daar die liefde niet dat de stellingen die liet verkondigt een te krachtig geneesmiddel zijn om zonder voorbereiding en vermenging te worden aangewend, en dat tot het hoogste de weg gebaand wordt door het lagere, tot het eeuwige door het tijdelijke? Ach, wist men beter wat de naam van Jezus Christus beteekent, de naam van hem die de koning is der eeuwen, die alle macht bezit in hemel en op aarde, aan wien onderworpen zijn alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt in deze wereld en in de toekomende: de breuk ware spoedig geheeld, de verzoening spoedig gevonden, het geloof zoude alle angstvalligheid, de wetenschap alle zelfgenoegzaamheid hebben afgelegd.

Maar de ontwikkeling dezer gedachten zou ons te ver van ons tekstverhaal en van het doel dezer rede afvoeren. Wij keeren terug tot den genezenen kranke van onzen tekst. Indien er nog onder u geloovigen zijn omtrent de gave der genezing als van den H. Geest uitgaande en het voortdurend aanwezig zijn dier gave, zoo bid ik hen te overwegen, opdat toch niemand verstoken worde van de uitnemende vertroosting die ons tekstverhaal bevat, of hier wel de genezing de hoofdzaak is, of niet deze gave afhankelijk is van de hoogere, die door den naam van Jezus Christus wordt aangeduid, waaraan de eerste hare waarde ontleent, maar die ook bestaan kan zonder deze. Dit brengt ons tot het laatste punt van ons onderzoek, namelijk tot de vraag, wat de kranke na ontvangene genezing deed. Naar het gebruik van de ontvangene gave gemaakt, kunnen wij den aard der gave nader bepalen.

V.

Wij lezen verder: en hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel; wandelende en springende en lovende God. Dat was de uitdrukking zijner vreugde.

Sluiten