Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgen zijn. Nu is het voorwaar niet de eigenschap des H. Geestes om opgeblazen te maken. Het is duidelijk dat de apostel hier van eene kennis spreekt die van de liefde is afgesneden; dat wil zeggen niet van een mensch, die kennis maar geen liefde zou bezitten (dan toch zou hij zich anders hebben uitgedrukt) maar van eene kennis die tot de liefde in geen verband staat, van eene zulke die buiten betrekking staat tot de zedelijke behoeften der menschelijke natuur en het zedelijk doel van het menschelijk leven. l)e zielkunde die ten grondslag licht aan zijne stelling is die van de eenheid en ondeelbaarheid der menschelijke natuur. Onze apostel weet nog niets van zulk eene beschouwing van den mensch, welke de menschelijke ziel voorstelt als een samenraapsel van vermogens en krachten, die ieder voor zich en zonder betrekking tot elkander zouden bestaan, die geen leidend beginsel en gemeenschappelijk middenpunt zouden hebben. Integendeel, hij onderwerpt dat verstandelijke vermogen aan eene andere kracht wier werkzaamheid hij de liefde noemt, en hij verklaart dat het, afgezonderd van die kracht, slechts vijandig aan deze kan optreden en eene werkzaamheid uitoefenenen lijnrecht in strijd met hetgeen deze kracht werkt. De kennis die door de uitsluitende werkzaamheid van het verstandelijk vermogen wordt voortgebracht is eene kennis die opgeblazen maakt. Indien nu de apostel haar toch kennis noemt, is het niet dat hij er veel eerlied voor heeft of dat hij haar als de ware kennis beschouwt. Wij hebben slechts het vers te lezen, dat op onzen tekst volgt, om ons er van te overtuigen. Zegt hij niet: zoo iemand meent iets te iveten, die heeft nog niets gekend gelijlc men behoort te kennen. Deze kennis, waarvan hij zegt dat zij opgeblazen maakt, is hem dus eene meening, een waan van kennis, geen wezenlijke kennis. Evenwel, daar hij over de woorden niet wil twisten, volgt hij het spraakgebruik en geeft den naam van kennis aan hetgeen het in zijne oogen niet is. Daar volgens de gewone beschouwingswijze kennis eene zaak is die op zich zelve bestaat, eene zaak die niets te maken heeft met het geheel van beweegredenen en drijfveeren van bet zedelijke leven, eene zaak

Sluiten