Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die men kan aantreffen zoowel bij den deugdzame als bij den booze, zoo zegt de apostel van deze kennis dat zij opgeblazen maakt. En alzoo sprekende zegt hij iets dat van onmetelijke strekking is. Hij legt den vinger op de wonde van die heidenwereld, in wier midden hij den standaard der liefde komt planten. Sprekende tot dat geleerde Griekenland dat nog in zijn val het licht der wereld was, heeft de apostel des kruises den moed, het toeteroepen dat zijn grootheid zijn verval is, dat de kennis die het hoog verheven heeft in den grond de oorzaak is van zijn val. In dezen zin verkrijgt zijn woord den omvang van een oordeel over de gansche heiden wereld. Hoog heeft zij zich verheven in haar hooghartige wijsheid, alle raadselen heeft zij trachten te doorgronden, van alle problemen heeft zij liet voor en het tegen overwogen ; maar in hare wijsheid heeft zij God niet gekend; de wijsheid dezer wereld is gebleken te zijn dwaasheid voor God. De verheffing der heidenwereld is gebleken te zijn die van den luchtbol met wind gevuld ; de ware verheffing is gekomen van deze dwaasheid des kruises. Het dwaze Gods is gebleken wijzer dan de mensch. De liefde is gekomen; de liefde, arme vreemdelinge op de aarde, heeft de wereld doorkruist, in haar bedelaarskleed gehuld, met de litteekenen liarer wonden en met nog versche kwetsuren bedekt; en waar zij verschenen is, daar zijn de wijzen gevangen genomen in hunne raadslagen, daar is de kracht Gods openbaar geworden als eene werkelijke en onwederstaanbare, schoon miskende en verworpene, als eene kracht die in stormen wast en door tegenstand triomfeert. Wat de kennis niet heeft vermogen te doen dat heeft de liefde gedaan. Waaide kennis had opgeblazen gemaakt daar heeft de liefde gesticht. Het werk der kennis, dat zijn stelsels en scholen die de wind medevoert; de vrucht der liefde, dat is de kerk die blijft.

Sluiten