Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Wat de heidenwereld het hoogst had was de kennis, en omdat de kennis opgeblazen maakt en niet sticht daarom werd de heidenwereld tot puin. Het beginsel der liefde heeft veel moeite om zich in de wereld te vestigen, het wordt bij zijn optreden met spot ontvangen. Eerst worden alle andere geneesmiddelen beproe fd eer men zich tot de liefde, d. i. tot Jezus Christus, wendt. Maar de liefde is geduldig. Zij weet dat puinhoopen de grond zijn waarin het zaad dat zij zaait ontkiemt; en daarom ziet men haar op alle puinhoopen om te zaaien. Indien ik dus iets ga zeggen dat hard en ontmoedigend schijnt, denkt niet dat dit van mijn kant ongeloof zij, denkt niet dat ik aan de macht der liefde twijfel of dat ik zou wanen dat zij van de aarde gebannen, dat is dat Jezus Christus van de aarde geweken zou zijn, dat zijn geest daar niet meer zou werken. Neen, juist omdat ik de heerlijkheid van het Godsrijk verwacht, durf ik ook de wonde der tegenwoordige maatschappij ontdekken, en mijne overtuiging uitspreken dat de wereld heden ten dage bezig is 0111 het heidensch beginsel der kennis in de plaats te stellen van het christelijk beginsel der liefde.

Het is eene zware beschuldiging die ik met deze woorden uitspreek tegen de tegenwoordige eeuw, en ik wensch er u al den omvang en de gansche strekking van te doen begrijpen. Ik beweer dat de wereld in onze dagen bezig is om het heidensch beginsel der kennis in de plaats te stellen van het christelijk beginsel der liefde. Daaronder versta ik dat; in plaats van hare kennis te putten uit den zedelijken grond der menschelijke natuur, uit de beschouwing van den mensch als zedelijk wezen, en haar dienstbaar te maken aan de zedelijke behoeften der menschelijke natuur zooals de Hervormers dat hebben gedaan, evenals alle vaders en leeraars der kerk, alle groote denkers der christelijke wereld, welke ook overigens de leerstellige uitdrukking huns geloofs was

Sluiten