Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gave te beschouwen toegevoegd tot sommiger natuurlijk karakter, dien Geest zagen (verken in de gemeente en door de gemeente in de wereld, en nu dat leven verklaarden en aanprezen zooals zij dat aanschouwden. Zoo hebben het de Hervormers niet begrepen, die in iedere ontkluistering der boeien van onwetendheid en bijgeloof eene zeer gewensclite hulp begroetten in de oorlogen Gods die zij streden, tot verovering door den H. Geest van hart en geweten. Maar wat doe ik? Waar dwaal ik met mijne gedachten? Waar ik naar het apostolisch woord eene kennis die opgeblazen maakt met den banvloek tracht te slaan, daar prijs ik juist kennis aan aan de gemeente der geloovigen? O ja, juist omdat ik spreek tot de gemeente der geloovigen en niet in eene wetenschappelijke vergadering, zoo past het mij, niet de in zekere kringen tot mode gewordene anathema's over de wetenschap te herhalen, maar aan de geloovigen te vragen: in hoeverre is de afkeer door de wetenschap tegen het geloof betoond uwe schuld, gemeente der geloovigen ? In hoeverre geeft gij door lichtschuwheid en verstandelijke traagheid daartoe aanleiding ? Ik wil niemand beschuldigen; maar ik vraag: maakt onze taal ons niet openbaar ? Is onze gewoonte 0111 geloof en wetenschap aftescheiden en aan elkander over te stellen niet reeds eene beschuldiging tegen deze eeuw?

Evenwel, ook tot hen die gevaar loopen van het geloof in de schaduw der kennis te plaatsen heb ik een woord te spreken. Ik zou hun willen vragen of het verband tusschen beide erkend wordt, of liet zedelijk begrip van kennis behouden blijft, wanneer iedere tak van wetenschap beschouwd wordt als ware hij alleen de gansche boom, ieder vak als voor zich zelf bestaande, wanneer, ja, hartstochtelijke ingenomenheid bestaat met eigen sfeer van werkzaamheid, maar gepaard niet volstrekte onverschilligheid voor alles wat daartoe niet behoort. Ik zou kunnen voortgaan en vragen welk het doel is van liooger onderwijs; of dit doel alleen wetenschappelijk of ook maatschappelijk is, of het doel van wetenschappelijke studie is 0111 leeraars voor eenige wetenschap dan wel om mensclien voor de maatschappij te vormen, of beschaving

Sluiten