Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEND WATER.

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij do gave Gods kendot, en wie hij is die tot u zegt: Geef roij te drinken, zoo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zoude u levend water gegeven hebben.

Johaknbs IV : 10.

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dit woord des Heeren is niet een dier woorden (gelijk er zijn) die algenieene tegenspraak wekken en onzen hoogmoed kwetsen. Er zijn voorzekei menschen die niets pijnlijker vinden dan geven, menschen die als eene huivering gevoelen, wanneer zij in de verte eene collecte of een vraag om hulpbetoon ontwaren, en die, hoezeer ook door de fortuin begunstigd, altijd een middel weten te vinden om zich misdeeld te noemen en op anderen af te schuiven het beroep dat op hunne liefde werd gedaan. Of wel, indien zij zich schamen de klaarblijkelijkheid te loochenen, zoo weten zij vaardig uw medelijden op te wekken ten behoeve van hen, voor wie hun medelijden niet wordt ingeroepen, en zij beschouwen de aalmoes, die men voor eenen ongelukkige vraagt, als een diefstal aan zoo vele andere, bekende of onbekende, ongelukkigen gepleegd, voor wie hunne hulp thans niet wordt gevraagd. „Er zijn er zoo velen; waarom deze meer dan anderen?" Ziedaar hun woord.

hr zijn zulke menschen; hun getal is zelfs niet gering. Zij begrijpen het woord van Jezus niet. dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Maar niet allen zijn zoo. Er zijn menschen die, zonder dat men hen discipelen van Christus kan noemen, zonder dat het geloof in hem het heerschend beginsel van hun leven zij, echter gereedelijk instemmen met woorden zooals onder

Sluiten